Zelmer alexis atsargines dalys

Ar jie nori tolygiai supjaustyti ðvieþios duonos skilteles? Ar esate vakarëlis, ir jums rûpi plonos kumpio grieþinëliai ir, svarbiausia, sûris? Nepakanka gero peilio, reikës pjaustytojo. Svarbu ásitikinti, kad pirðtai yra geri ir sveiki. Ar manau, kokià sûrio pjaustyklæ turime pasirinkti?

Matyt, tik plonos grieþinëliai kumpio ar sûrio skiltelës suteikia skoná savo skoniui. Ið serijos plonos duonos skiltelës leidþia jums mëgautis tuo, kà ádëti á juos. Ið papildomos dalies, kad galëtumëte gaminti japoniðkà kepsná, reikia nupjauti labai didelá mësos gabalëlá.

Smulkinimo storio, ypaè paprastos virtuvës, ir ne itin jautraus peilio reguliavimas yra sunkus. Ðtai kodël labai ádomus pjoviklis prisidës prie jûsø poreikiø.

Nuolatinis pjaustytuvas turi esamà árangà, kuri ið kûno þiûri, sukamas peilis ir kreiptuvas, kuris suteikia pjovimo produktams tokius kaip: duona, sûris, darþovës ar ðaldymas. Dauguma pjaustyklø, kuriuos ásigysime parduotuvëse, yra universalios pjaustyklës, rinkoje taip pat yra specializuotø pjaustytuvø, kurie skirti tik vienam maisto tipui sumaþinti.

Laisvai stovintys pjaustytuvai yra neðiojami árenginiai, kai kurie ið jø mano, kad korpusas gali bûti sulankstytas. Kiti vertina juos - naudojamø medþiagø tipà, peiliø dydá ir bûdà.

Árengtas pjaustytuvas yra puikus sprendimas visiems, kurie tiesiog daro savo virtuvæ ir svajoja apie erdvæ, o ne per daug virtuvës árangos ant skaitiklio.

Priklausomai nuo modelio, toks pjaustytuvas gali bûti skelbiamas spintelëje arba stalèiuje. Deja, ámontuotø pjaustytuvø sàraðas vis dar yra siauresnis nei siûlomø pjaustytuvø pasiûlymas, o vertës yra labai didelës. Be abejo, tokiø ástaigø pranaðumas yra tas, kad jie dirba tyliau, nei laisvai stovinèios pjaustyklës, jie taip pat prisimena daugybæ apsaugos nuo paþeidimø.

Taip pat rinkoje yra mechaniniø pjaustyklø - kiauðiniø, bulviø ir svogûnø. Pasiûlymas yra sveikas. Jie yra pakankamai geri, kad bûtø pjauti daug greièiau nei peilis. Jie yra tikri, nes jiems nereikia elektros energijos.