Verslo valdymo efektyvumas

„Enova“ programa yra ERP klasës sistema. Tai reiðkia, kad ji veikia, kad vairuotø ámonæ. Jis skirtas ámonës efektyvumui didinti. O kà tiksliai reiðkia padidinti efektyvumà?

Enova valdo suinteresuotos ðalies nurodytas sritis, stebi áprastinës veiklos eigà, rengia analizes, ataskaitas, dirba sprendþiant problemas, o svarbiausia jis nusipirks vienà bazinæ informacijà visai bendrovei ir prisiims viskà ið vienos sistemos. Dël ðios prieþasties visos valdymo sistemos yra pritaikytos, o sveèiams nereikia mëgautis paprastomis, áprastomis veiklomis, sutelkti dëmesá tik á individualø, produktyvø darbà.Naudotojas gali pasirinkti, kokie prekiø þenklø valdymo intervalai turi bûti valdomi pagal programà. Èia daug dëmesio skiriama jos daugiafunkciðkumui ir pritaikomumui. Tai, kad jis kontroliuoja ámonës pristatymà ir gabenimà, valdo darbuotojø finansus ir mokëjimus, o suma atitinka konkreèias kliento pateiktas gaires. Tai gali ir bet kuriuo elementu pakeisti ðias gaires ir suderinti jas su esamomis sàlygomis. Taèiau, jei iðkyla problema, sistema jà patikrins ir informuos vartotojà, pateikdama paruoðtus metodus, kaip jà iðspræsti.Vienas ið svarbiausiø ðio þurnalo uþsiëmimø yra galimybë atleisti þmones nuo áprastiniø uþduoèiø, kuriø metu yra vertingas laikas, pvz., Atsargø kontrolë, veþimas ir transportavimas. Visai kontrolei, problemai ar nebuvimui pateikiama iðsami, áskaitoma ataskaita, paraiðka gali pasiûlyti ir kà daryti. Vis dar galime uþsisakyti tam tikro mûsø ámonës regiono analizæ, kad galëtume patikrinti galimus jos tobulinimo metodus. „Enova“ programos platintojai ásitikina, kad klientas gauna mûsø partnerá, kuris teikia darbuotojams savo paslaugas, padeda atsakyti á þinomà ámonæ, redaguoti ar plësti. Jei þaidime yra papildoma paraiðka, partneris gali jà pateikti pagrindinei programai. Sistema auga taip pat, kaip ir pavadinimas.„Enova erp“ programa yra mëgstamiausia tarp pagrindiniø Lenkijos partneriø ir turi gerà reputacijà tarp mûsø vartotojø.