Tai yra mano oras

Diena dienà, tiek dirbant, tiek daugiau dirbant, mes esame apsupti ávairiø iðoriniø medþiagø, kurios yra vietos maisto ir fitneso privalumai. Be pagrindiniø restauracijø, tokiø kaip: vieta, temperatûra, drëgmë ir deðinë pusë, mes turime daryti su ávairiomis dujomis. Þinoma, oras, kurá kvëpuojame, nëra visiðkai ðvarus, bet dulkëtas. Prieð apdulkindami dulkes, turime galimybæ naudotis þaidimais su filtrais, nors ir yra kitø pavojø sferoje, kurios daþnai nëra lengvai aptinkamos. Tokios medþiagos yra ypaè pavojingos. Paprastai galite juos atidengti naudodami tokius prietaisus kaip toksiðkas dujø jutiklis, kuris parenka kenksmingus elementus ið atmosferos ir praneða apie jø buvimà, todël informuoja mus apie grësmæ. Deja, ðis pavojus yra labai pavojingas dël to, kad kai kurios dujos, pvz., Anglies monoksidas yra bekvapiai ir sistemingai jø buvimas turinyje, sukelia rimtà þalà sveikatai arba mirtá. Be anglies monoksido, mums taip pat kelia grësmæ kitos medþiagos, kurias aptinka jutiklis, pavyzdþiui, sulfatas, kuris greitai maþas ir greitai sukrëtæs. Kita toksinë dujos yra anglies dioksidas, kuris yra toks pat pavojingas, kaip ir buvo, ir amoniako - dujø, natûraliai esanèiø ore, nors ir greièiau koncentracija, pavojinga darbuotojams. Toksiðki detektoriai taip pat gali rasti ozono ir sieros dioksido, kuriø dujos yra sunkesnës uþ orà ir yra linkusios uþpildyti aplink substratà esanèià sritá - todël formoje, kai susiduriame su ðiø elementø apdorojimu, jutiklius reikia ádiegti reikiamoje vietoje, kad galëèiau jausti informuoti mus apie tai. Kitos nuodingos dujos, kurias daviklis gali atlikti prieð mus, yra korozinis chloras, taip pat labai toksiðkas vandenilio cianidas ir vandenyje tirpus þalingas vandenilio chloridas. Kaip galima, verta ádëti toksiðkà dujø jutiklá.