Seklo spermos bankas

Spermos bankas (spermatozoidas yra vieta, kur deponuojama donorø sperma. Jie turi atitikti tiksliai apibrëþtus kriterijus. Pakankamai daug spermø (maþiausiai 40 mln. 1 mm turëtø bûti spermoje, turinèioje pakankamai didelá judrumà. Donoras turi bûti grynai fiziðkai, gyventi iki 35 metø ir neturëti jokiø genetiniø ligø.

Motion Free

Be to, vertinimas priklauso nuo jo aukðèio, kûno spalvos, akiø ir plaukø spalvos ir, kas yra ádomi, ðvietimas (minimalus vidurkis. Pagal ES teisæ spermos yra nukreipiamos nemokamai. Iðmokamos tik patirtos iðlaidos, pvz., Prieiga (maks. 700 PLN.Pirmasis kvalifikacinis donoro metimas yra iðsamus pokalbis, kurio metu jam uþduodami klausimai apie jo seksualinæ egzistencijà, praeities ligas ir ðeimos padëtá. Vëliau jo kraujas iðbandytas siekiant patikrinti, ar jis yra infekciniø ligø (pvz., ÞIV neðëjas, jis gauna spermà ir tamponà ið ðlaplës. Jei ávykdytos visos sàlygos, dovanota sperma per pusæ metø patenka á spermos bankà. Tik pasibaigus ðiam sezonui atliekami tolesni bandymai ir dël to sperma nukreipiama á konkreèias procedûras. Donoras turi pasiraðyti sutartá su banku - klinika turi bûti visiðkai atsakinga uþ sveikà spermos saugojimà. Mûsø pasaulyje spermos donorystës praktika vis dar tampa vis patrauklesnë, todël gauta medþiaga nëra visiðkai sunaikinta.Galbût turëti teoriná bankà. Visada, pagal Lenkijos ástatymus, vieniða ponia negali gauti spermos banko pagalbos (vaikas turi bûti ir tëvas, ir motina. Daþniausiai tokiø klinikø klientai yra sterilios poros ir þmonës, turintys genetines ligas, kuriø jie nenori pasiûlyti savo palikuonims.