Rauginti kopustai su dedra

Pieno kopûstai yra vienas ið tradiciniø senø lenkø patiekalø, kurie daþnai patenka á lenkø stalus. Ádomiausia yra tai, kad mes patys pasislëpsime dideliame molyje. Kiek pastangø, kad dabartinë problema, kiek jëgos supjaustyti kopûstus á rimtà barelá, þino kiekvienà tradicinæ namø ðeimininkæ.

SpartanolNutresin - Herbapure Ear - Ефективен начин за подобряване на функцията на слуховия орган!

Taèiau ðiandieniniai laikai mums suteikia daugybæ sprendimø, kurie padës mums bûti. Tas pats dalykas su tokiais iðëjimais buvo paraðyti prietaisà apie ámonæ, elektriná kopûstø smulkintuvà. Taigi yra maðina, kuri leidþia mums maþai kopûstø, bet ne darþoviø. Skiriame naujus ðio árankio variantus. Kad mûsø reikmëms bûtø naudojamas esamas buitinis prietaisas, pavyzdþiui, pjaustyti kopûstus silosui. Be to, tai gali bûti pramoninis modelis, tinkantis ávairiø tipø perdirbimo ámoniø aptarnavimui. Tiek ði institucija, tiek individualioms reikmëms, taip pat pritaikyta prie ámonës reikalavimø, turinèiø ávairias programas. Dël ávairiø tipø trinkeliø / diskø árenginiø galime pritaikyti já skirtingiems storiams, grieþinëliams ar lustams. Jis neveikia tik kopûstams, ir mes sëkmingai supjaustys morkas, porus, salierus, petraþoles ar kitas darþoves. Tai suteiks mums galimybæ sudaryti ávairias ðvieþiàsias salotas, ty sukurti ávairias sriubas. Jis yra ramus naudoti, nereikalauja specialiø ágûdþiø. Labai lengva bûti sveika ir konservuota. Kiek greitesnis, greitesnis ir gera supjaustyti kopûstus, skirtus ásiðaknijimui ðiame intelektualiame árenginyje, nei rankiniu bûdu supjaustyti, kuri turi bûti didelë grupë, veikla ir kartais nervai. Mes paruoðiame susmulkintas darþoves be jokiø pastangø, o tai ne tik sutaupys mûsø laikà, bet ir leis mums susidoroti su kita virtuvës veikla. Pramoninis elektrinis smulkintuvas kopûstams ir daug privalumø. Patogu naudoti ir priimti visus reikiamus sertifikatus. Ir elektriniai kopûstø smulkintuvai individualiems, ir pramoniniams poreikiams tenkina energijà ir tausoja aplinkà.