Psichikos liga viduramthiais

Gydant psichikos simptomus grupëje nelaimingø atsitikimø, nepakanka ávesti tinkamø farmakologiniø medþiagø. Specialistas, kuriam mes teikiame pagalbà dël ypatingø psichiniø kanèiø, yra psichoterapeutas. Kartais bûtina su narkotikais nesusijusi terapija, taip pat gauti papildomà paciento paramà, gráþtant prie tinkamø socialiniø normø ir paslaugø, susijusiø su psichinëmis savybëmis, kurios gali kilti dël ilgalaikiø ar daugelio mënesiø trukmës ligø injekcijø, ir paðalinant prieþastis, atsirado liga.

Profesija, panaði á psichologà ir psichiatràPsichoterapeutas yra profesija, panaði á psichologà ir psichiatrà. Taèiau psichologà daugiausia pabudo moksliniai tyrimai ir psichikos pokyèiø jurisprudencija. Psichiatras yra medicinos specialistas, kokia yra galimybë ávesti reikiamus vaistus, kurie kenèia nuo ligos gydymo plano ir, jei reikia, priversti hospitalizuoti. Psichoterapeuto vaidmuo yra vertingas tik klausantis paciento. Tada padëkite jam surasti kelionæ, kad galëtumëte susidoroti su gyvenimo ratais. Psichoterapijai nebûtina praktiðkai naudotis tik psichologai. Tikriausiai taip pat þaidþia medicinos specialistai arba slaugytojai. Viena ið sàlygø yra specializuoto mokymo, kuris pasibaigia mokymosi pripaþinti emociniø sutrikimø ir pradiniø principø pobûdá, ágyvendinimas, taip pat ir tada, kai tai yra tinkamas gydymas.

Psichoterapijos vaidmuoReikëtø nepamirðti, kad psichoterapijos darbas nëra paslauga praktikams, kad jie galëtø pasitenkinti savimi. Tuo pat metu verslo krizës metu nëra dëmesio, jis nenumato plano nurodyti bûdà, kaip kovoti su nuovargiu ir atgrasymais, siekiant sëkmingo nuolatinio sëkmës. Tai yra psichosocialinë pagalba. Psichoterapeuto veiklà naudoja tik tie kanèia, kurie daþnai kreipiasi á gydymà pasikonsultavus su psichologu ar psichiatru, jei gydytojas nustato, kad yra paskutinë bûtina kelionë norint gauti didelá ar net patenkinamà gydymo efektà.