Programine aranga vandens tiekimo amonems

VaricoBooster

Þmonës, rengiantys maitinimo kampanijà, gerai þino apie gausø ir veiksmingà klientø aptarnavimà. Daugiausia didelëse ir daþnai lankomose patalpose, kuriose yra daug uþsakymø, kuriuos galima lengvai padaryti dël klaidos ar prieþiûros. Tinkama programinë áranga, kuri pagerina restorano, baro ar kito maitinimo punkto darbà, labai palengvina darbà, kuris padidins ne tik kliento, bet ir darbuotojo pasitenkinimà. Kas turëtø apibûdinti tokià programà?

Naujoviðkas sprendimas yra jutiklinio skydelio ágyvendinimas. Paskutiná kartà, kai programa aptarnaujama absoliuèiai minimaliai, ir treniruojant asmená naudotis ðia programa, yra trumpalaikis ir lengvas. Intuityvus aspektas bus labai naudingas, ypaè todël, kad dauguma maitinimo darbuotojø bus programinë áranga. Dël ðios prieþasties modulinë programa yra bûtina norint pritaikyti savo uþduotá prie restorano ar baro savininko reikalavimø.

Tokia programa turëtø ne tik pagerinti darbà, bet ir suteikti darbdaviui galimybæ kontroliuoti darbuotojø aptarnavimo laikà ir funkcijas. Bûtina palaikyti aktyvø keitimàsi ryðiais tarp kambario tarnybos, virtuvës ir valdymo, taip pat naujø patiekalø, kainø pokyèiø ar premijø ar nuolaidø programø paprastiems klientams. Lankstumas prisitaikant prie klientø klausimø yra labai naudingas. Geriausi ðio tipo patraukliausiø projektø gërimai yra gastro pozø programa, kurià naudoja visos aukðèiau paminëtos savybës, taip pat daugelis kitø. Tada yra puiki priemonë picerijos savininkams, namams su greituoju maistu ar restoranais. Visapusiðka visos salës paslauga, reikðmingas bendravimas tarp tam tikrø þmoniø grupiø klube ir galimybë ávesti veisles - tai bruoþai, kurie turëtø átikinti kiekvienà verslininkà, suvokiantá gastronomijos srityje, paþinti vieni kitus su dabartine programa.