Prevencija sveikatos skatinimo srityje

ATEX yra Europos Sàjungos teisinis reguliavimas, reglamentuojantis saugos reikalavimus ir sveikatos patikrinimus, kuriuos turi atlikti visi produktai, skirti veiklai sprogimo pavojaus zonose. Naujausia direktyva, kuri yra vienijanti darbai, kurie jau yra ATEX 2014/34 / ES standartai, prasidës nuo 2016 m. Balandþio 20 d.

https://slim-cho.eu/lt/

1. CE þenklas; 2. sertifikato suteikusio vieneto identifikavimo numeris; 3. Sprogimo apsaugos simbolis;Visi patiekalai turi bûti suprojektuoti taip, kad jie nekeltø grësmës gamybos metu. Sertifikato iðdavimas ágaliotoms bendrovëms (pvz., UDT-CERT, ITG KOMAG, OBAC - sertifikavimo ir sertifikavimo centro Gliwice yra susijæs su vëlesnëmis procedûromis: 1. EB standartinis bandymas - turi planà patvirtinti, kad patiekalas atitinka tam tikrus reikalavimus direktyva, 2. gamybos kokybës uþtikrinimas - kokybës sistemos patvirtinimo procedûra, leidþianti þenklinti gaminá su CE þenklu ir iðduoti atitikties deklaracijà; 3. produkto patikra - kiekvieno poveikio, padaryto sutikimo su informacija, patirties ir kokybës tvarka; 4. medþiagø kokybës uþtikrinimas; taikoma kokybës sistema, áskaitant galutiná tikrinimà ir gaminio patikrinimà, 5. bendradarbiavimas su darbuotoju - kiekvienos gamintojo pagamintos kopijos atitinkamø bandymø atlikimo tvarka, siekiant uþtikrinti jos sinchronizavimà su tipu, nurodytu EB tipo tyrimo sertifikate ir duomenø reikalavimuose ið esmës, 6. vidaus kontrolëgamyba - árangos techninës dokumentacijos rengimo tvarka, dokumentai turëtø bûti saugomi 10 metø nuo paskutinës pagamintos kopijos, 7. techninës dokumentacijos perdavimas notifikuotajai bendrovei saugojimo pabaigoje, dokumentai turëtø bûti bendri apraðymai, projektai, brëþiniai, diagramos, apraðymai, standartø sàraðas, rezultatai tyrimai ir skaièiavimai, atitikties deklaracija, 8. vieneto gamybos tikrinimas.