Prancuzijos drabuthio gamintojas

Praëjusá ðeðtadiená baigësi paskutinës vietinës aprangos gamintojo kolekcijos pasirodymas. Renginys pritraukë daugybæ þiûrovø, kurie turëjo pamatyti, kà dizaineriai padarë artëjanèiam sezonui. Tarp auditorijos netgi galëjome pamatyti keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Paroda buvo rafinuota sunkiausiu metu ir visa baigësi be jokiø kliûèiø. Vidutiniðkai galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jø gamybai buvo naudojami visiðkai geri ir lengvi audiniai su didelëmis, spalvingomis spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø þurnalistai buvo pritraukti á erdvius, spalvingus maxi sijonus, sukomplektuotus nertus. Be to, jiems taip pat turëjo átakos nëriniai, romantiðkos suknelës ir palaidinukë su pûkais ir siuvinëtais bikini. Ðiltais drabuþiais, dizaineriai pasiûlë moterims, be kita ko, pintiems skrybëlëms su stipriais þiedais, dekoruotomis nëriniais ir ádomiomis gëlëmis.Po parodos baigësi graþios vestuviø suknelës aukcionas, pagamintas ypaè paskutinei kovai. Suknelë buvo parduota asmeniui, kuriam reikëjo likti anonimiðkai. Be to, buvo parduodami keli paskutinës kolekcijos drabuþiai. Pajamos, gautos ið einamøjø pardavimø, bus suteiktos jûsø paèiø vaikø namams. Pabrëþtina, kad bendrovë mielai remia ávairias patrauklià ir naudingà kampanijà. Jo savininkas jau keletà kartø iðleido savo produktus aukcionams ir kaip aukciono objektas buvo netgi apsilankymas gamyklose.Kompanijos atstovas mums pasakë, kad naujausias kolekcijas dabar bus galima ásigyti jau geguþës pradþioje. Be to, jis paskelbë, kad prekës þenklas svarsto galimybæ atidaryti kompiuteriø verslà, kuriame paprastos kolekcijos bûtø kitokios nei stacionariuose rinkiniuose.Mûsø paèiø drabuþiø kompanija yra viena didþiausiø drabuþiø gamintojø ðioje srityje. Kiekviename regione yra keletas gamyklø. Jame dirba keli tûkstanèiai darbuotojø, ðiuo metu daugiausiai geriausiø siuvëjø, siuvëjø ir dizaineriø. Tuo paèiu pavadinimu kolekcijos vienija su dideliais Lenkijos dizaineriais. Ðios kolekcijos puikiai pripaþásta, kad daugelis prieð parduotuvës pradþià, pasiruoðæ kità rytà, prisitaiko prie dideliø eiliø. Ðios kolekcijos atsiranda tà dienà.Dabartinio darbo vaisiai daugelá metø buvo labai svarbûs vartotojams, taip pat ir ðalyje, ir uþsienyje. Raðydama apie jà, ji nepaminëja daugelio pasitenkinimo, kuri patvirtina, kad straipsniai yra aukðèiausios klasës.

RepaHeelRepaHeel - Geriausia parama ðiurkðèiavimams, átrûkimams, sausoms ir kietoms kojoms!

Perþiûrëti mûsø parduotuvæ: Vienkartiniai drabuþiai Varðuva