Populiario ateities profesijo

Daug vaikystës svajoja apie ávairiø profesijø atlikimà. Kartais net ir ðie norai iðsipildo. Kas daþniausiai nori vaikai augti? Na, daugiau nei vienas maþas berniukas nori bûti gaisrininku ar policininku. Kai kas svajoja bûti kareiviu. Krokuvos veterinarijos gydytojas taip pat turi populiarø stresà. O kaip apie mergaites? Merginos tradiciðkai nori bûti modeliais, aktorëmis ir dainininkëmis.

Kankusta Duo

Populiariausia konkurencijaVerta paþymëti, kad vis daugiau ir daugiau vaikø svajoja apie tai, kad tampa garsenybe. Tikriausiai tas pats dël skirtingo talento ðou populiarumo. Þinoma, kai kurie vaikai vis dar turi bûti gydytojai ar teisininkai. Tëvai patys siûlo ðias idëjas. Þinoma, ne daug vaikø svajoja uþsidirbti pragyvenimui prekybos ar statybos srityje. Ar tai ðiandien ðiek tiek keista? Su garantija Nr. Vaikystë turi tiesioginá þavesá. Maþi vaikai nenuostabu arba jø pageidavimai yra galimi. Maþa mergaitë nesikreipia á save á tyrimus gamtoje: esu gana graþi tapti modeliu ar pakankamai egzistuoti, kad esu gydytojas. Kiek mes augame, pradësime galvoti daug realiø ir pamirðta mûsø vaikø fantazijos. Taèiau reikia pripaþinti, kad tai ið tikrøjø nëra. Yra þmoniø, kurie nuo vaikystës pastatë savo norus. Pavyzdþiui, daugelis scenos þvaigþdþiø sako, kad keturiø metø amþiaus jie dainavo „kabeliniu mikrofonu“. Galø gale buvo nustatyta, kad tëvai nuo pat ankstyvo amþiaus seka antrà tipà. Todël jie pavyko pasiekti sëkmæ. Tokios istorijos niekada nëra retos. Ir tegul jie toli. Tada nebus nieko laimingø suaugusiøjø.