Popierinio rankdluoseio dozatorius

Suslëgtas balionëlis atpaþásta dulkiø surinkimo uþduotá ir palaidà medþiagà. Atitinkamos medþiagos pasirenkamos tarp paèiø filtrø, dulkiø surinkëjø arba silosø. Mobilusis dozatorius turi labai sandarø indà. Tai apdoroja talpyklas, veikianèias gana nepriklausomai nuo atmosferos slëgio. Tiksliniai dozatoriai turi bûti pagaminti ið nerûdijanèio plieno. Jø struktûra nëra sudëtinga, nes prietaisas yra pagamintas ið kûno, rotoriaus ir pavaros.

Paprasta forma yra paskutinë, kad techninës prieþiûros darbai yra minimalûs. Ðiø árankiø naudojimas yra beveik be problemø. Svarbios korinio dozatoriø savybës, visø pirma, yra tokios, kad dulkiø talpyklà galima uþdaryti sandariausiai. Be to, árenginys leis montuoti slëgá ir taip pat daug ádomiø medþiagø.Apraðytø làsteliø dozatoriø naudojimas yra daug platus. Be kita ko, galima kalbëti apie chemijos pramonæ, kurioje galutiniai paðarai kreipiasi á miltelines ir miltelines medþiagas. O medienos pramonëje tikslingai pagaminti balionai yra naudojami, kai gaunami lustai, pjuvenos ir dulkës. Maisto sektoriaus tiksliniai dozatoriai suteikia galimybæ dozuoti granuliuotus, susmulkintus ir miltelius produktus. Kitos korinio dozatoriø programos leis jas naudoti, be kita ko, kaip maiðø filtrus, ciklonus ir silosus.Korinio dozatoriaus veikimas nëra sudëtingas. Laisvai tekanti medþiaga, iðeinanèia ið rezervuaro per iðleidimo angà, perkelia á làsteles tarp darbaratis tarp aðmenø ir iðleidimo angos.Atsiþvelgiant á tai, kad yra daug modeliø, veikianèiø aikðtëje, taip pat daugelio tipø korinio dozatoriø, jø naudojimas yra nepagrástas ir nustatomas daugelio uþduoèiø gamybai.