Pjaustytuvas skirtas darthovems

Virtuvës veikla, maisto ruoðimas arba maþø patiekalø ruoðimas sustoja vis lengviau ir greièiau. Að esu moteris, kuri vertina, kad virtuvëje gyvenimas bûtø lengvesnis. Jei kaþkas, kas sukels man maðinà, tai að pats sukursiu. Akivaizdu, kad ji parengs tiksliai ir tiksliau, ir sutaupysiu laiko.Mano naujausias naujas atradimas yra elektrinis darþoviø pjaustytuvas. Að paimsiu jà pusæ metø ir ji pradëjo stebëtis, kaip galëèiau bûti komandoje be jos virtuvëje.

Byla atrodo gana greitai. Að paimsiu darþoviø, vienà sekundæ mygtukà ir paimame já arba darþoviø salotas, bulves, tarkuotas ant bulviø blynø, arba kapotø svogûnø. Skamba neátikëtinai? Ir taip atëjo laikas, kai mûsø virtuvëje nesistengiau naudoti darþoviø pjaustytuvà.Lauke yra daug rûðiø tokiø darþoviø pjaustytuvø. Tai, kad jie yra elektriniai, yra labai svarbus klausimas. Didelis prietaiso stiprumas leidþia atlikti plataus masto ir funkcionalø darbà. Ðiuo metu esu linkæs á pjaustytuvà, kuris yra tiesiog papildymas, mano mësmalës perdanga. Puikus sprendimas, man patinka tokie daugiafunkciai árenginiai. Að esu apie penkis, ðeði lygûs pjaustyklës pleistrai, kiekvienas turi skirtingà peilá ir turi savo naudojimà, pridedamas prie kito bûdo darþovëms. Viskas yra dël didelio metalo, kuris yra siunèiamas valyti indaplovëje, nerûdija ir neuþsikimðæs. Asmeniðkai ji neskambino jai nieko naujo.Galima sumontuoti elektriná darþoviø pjaustytuvà, turintá prailginimà, skirtà ásukti á skustuvà, ir kelis peilius. Nëra daug akimirkø, bet ið tikrøjø yra daugiafunkcinis. Ðiuo metu galëjau iðbandyti, kad visi aðmenys jau yra. Tai puikiai supjauna morkas, maþiems ir greito gabalams. Jis gerai veikia, kai bulvës gaminamos bulviø blynams. Agurkai ant miseros supjaustyti per sekundæ ir svogûnai ant maþo kubo. Ir net su sûriu, puikiai tinka, jei norite skilteliø ar juosteliø, viskas, kà jums reikia padaryti, yra pasirinkti tinkamà sluoksná.Ið kitø nuomoniø að þinau, kad kiekvienas virtuvës pjaustytojas yra lobis. Darþovës yra sveikos, verta pamirðti apie jas tiesioginiuose patiekaluose, o jø paruoðimas pjaustytuvu yra labai funkcionalus pratimas.