Pavojingumo klasifikacija visuomenes saugumo srityje

Kiekviena ámonë, kurioje technologijos yra sujungtos su sprogimo pavojaus galimybe, privalo turëti sprogimo apsaugos dokumentà. Ástatymas taip pat reikalauja, kad toká dokumentà patvirtintø darbdavys, pvz., Ámonës direktorius, prezidentas, ámonës savininkas ir kt.

Apsaugos nuo sprogimo dokumentas nekeièiamas pagal ES teisæ ir nacionalinius standartus. Grieþtai apibrëþtos taisyklës nurodo, kas turëtø bûti átraukta á tekstà, kokia tvarka atskiriems duomenims turëtø bûti pateikti duomenys.

Dokumentas suskirstytas á tris dalis.

Pirmasis ið jø ásivaizduoja bendrà informacijà apie sprogimo pavojø. Sprogimo pavojaus vietos yra tiksliai pateiktos biure. Priklausomai nuo pavojaus dydþio ir stiprumo, erdvë priskiriama sprogimo pavojaus zonoms. Pirmame sprogimo apsaugos dokumento puslapyje yra ir trumpas esamø apsaugos priemoniø santrauka.

Likusioje dokumento grupëje pateikiama specifinë informacija, susijusi su pavojaus ir sprogimo rizika. Yra bûdø, kaip uþkirsti kelià sprogimui ir nurodyti apsaugos nuo sprogimo padarinius. Antroje dalyje taip pat nurodomos technologinës ir organizacinës saugumo priemonës.

Treèioji sprogimo apsaugos dokumento dalis pateikiama reklaminiuose ir patvirtinamuosiuose dokumentuose. Èia yra protokolai, sertifikatai, patvirtinimai ir metodai. Daþniausiai jie áterpiami á visà uþsakytà sàraðà arba pareiðkimà be papildymo.