Paramos programos mathoms ir vidutinems amonems

Bendrovës veiklos programos vertinimas turëtø bûti atliekamas trimis elementais. Pirmasis ið jø yra funkcionalumas, ty jei programinë áranga atitinka jûsø lûkesèius. Verta iðnagrinëti ámonës poreikius, kad nereikëtø patirti nereikalingø iðlaidø programai, kurià mes visai nenaudosime, arba neteks funkcijø, kuriø mums reikia.

Kita iðimtis yra tai, ar mûsø nurodyta programa gali padidinti mûsø galimybes ádiegiant papildomus modulius. Tai labai svarbu, nes tinkamos programinës árangos pasirinkimas yra sprendimas, kuris kas dvejus metus taikomas produkto galimybëms. Todël, pasirinkus palankø sprendimà, verta pasikliauti tuo, kaip ateityje gali atsirasti interesø, ar mûsø pasirinkta programa galës juos valdyti. Taip pat svarbu, kad pasirinkta paraiðka bûtø aiðki, stabili ir turi novatoriðkø sprendimø, kurie naudosis internetu. Ðis naujas veiksnys investuotojams tampa vis daþniau. Tokio tipo árenginio sprendimo pavyzdys yra internetinë optima programa. Naudojant ðiuolaikinius metodus, ði programinë áranga idealiai tinka bendram ámonës valdymui internetu. Dël to, kad galësite dirbti ið bet kurio kambario, sutaupysite daug laiko. Ðis sprendimas bus didelis ámonëse, kuriose yra daug filialø, iðsklaidytø visame pasaulyje. Naudojant vienà bendrà duomenø bazæ, bus gausu keisti informacijos tvarkymo ir analizavimo procesà. „Optima online“ taip pat reiðkia, kad nëra ágyvendinimo iðlaidø. Atsiþvelgiant á tai, kad visi duomenys renkami programinës árangos gamintojo serveriuose, vienintelis dalykas, kurá reikës tvarkyti, yra kompiuteris, turintis konkreèià prieigà prie interneto ir interneto narðyklës. Jums nereikës iðsinuomoti savo serveriø ir tada ádiegti programà. Internete naudojama programa yra saugesnë. Jums nereikia paminëti apie atnaujinimo atlikimà - gamintojas tai darys. Dël to paprastai esate tikri, kad þaidþiate naujausià programinës árangos versijà.