Pagrinda kaip giliai

Elektrostatinio áþeminimo uþduotis yra sumaþinti degiø medþiagø sprogimo rizikà dël elektrostatinës kibirkðties. Jis plaèiai naudojamas degiø dujø, milteliø ir skysèiø transportavimo ir perdirbimo srityje.

Elektrostatinis áþeminimas, skaièiuojant naujà skaièiø. Maþiausius ir maþiausiai sudëtingus modelius valdo áþeminimo gnybtas ir kabelis. Tvirtesni ir technologiðkai paþangesni árenginiai yra su áþeminimo apsaugos reþimu, dël kurio gaminá galima iðduoti arba transportuoti, kai áþeminimas lieka sveikas.

https://duo-oli.eu/lt/Vivese Senso Duo Oil - Veiksmingas plaukų slinkimo sprendimas, kad jūsų šukuosena būtų sultinga ir graži!

Elektrostatiniai áþeminimo elementai daþniausiai naudojami pakroviant ar iðkraunant geleþinkelio, autocisternas, cisternas, statines, vadinamàsias dideli maiðai arba proceso árenginiø elementai.

Pripildant arba iðtuðtinus rezervuarus su nauju turiniu (pvz., Talpyklomis su milteliais, granulëmis, skysèiais, galima sukurti pavojingus elektrostatinius krûvius. Jø kûrimo ðaltinis gali bûti labai maiðant, pumpuojant ar purðkiant degias medþiagas. Elektriniai krûviai susidaro kontaktuojant arba pasirinkus atskiras daleles. Elektros krûvio kiekis priklausys nuo pavirðiø, kurie lieèiasi vienas su kitu, elektrostatinës savybës. Dël paprasto ir staigaus jungimo prie þemës arba neiðkrautos problemos gali bûti sukurtas trumpas srovës impulsas, kuris bus veikiamas kibirkðèiø perspektyvos.Nepakankamas kibirkðties iðsiliejimas gali uþsidegti dujø ir oro miðiniu, o tai reiðkia sprogimà ar didelá sprogimà. Elektrostatinis áþeminimas paðalina sprogimo pavojø dël reguliuojamo elektrostatinio krûvio.