Oro filtras 46562

Kiekvienà dienà, taip pat ir bute, ir kompanijoje, mes turime ávairiø iðoriniø elementø, kurie daro átakà lenkø patirèiai ir bûklei. Be pagrindinio atleidimo, pvz., Vietos, temperatûros, drëgmës ir tt, mes taip pat galime statyti ir su kitais garais. Oras, kurá kvëpuojame, neabejotinai nëra ðvarus, bet, þinoma, uþterðtas homogeniðku laipsniu. Prieð uþterðtumà, dulkës gali bûti rûpinamos naudojant þaidimus su filtrais, taèiau turinyje yra ir kitø pavojø, kuriuos daþnai sunku atskleisti. Tai apima ypaè toksiðkas dujas. Jø suradimas yra svarbiausias dël tokio modelio kaip toksiniø dujø jutiklio árankiø, kurie aptinka kenksmingus elementus ið oro ir informuoja apie jø buvimà, dël to áspëja mus apie pavojø. Deja, ði grësmë yra labai pavojinga, nes tam tikros medþiagos, kaip anglies dioksido árodymas, yra nepasiekiamos ir daþnai jø iðsiskyrimas á turiná sukelia rimtà þalà sveikatai arba mirtá. Be CO, mes taip pat kyla pavojus, kad jutiklis suras kitus, pavyzdþiui, sulfatus, kuriuos sunku koncentracija yra maþa ir suteikia greità ðokà. Kita toksinë dujos yra anglies dioksidas, identiðkai pavojingas, kaip minëta anksèiau, ir amoniako - tai gamtoje natûraliai randama dujos, nors ir kenksmingesnë darbuotojams kenksminga koncentracija. Toksiðkø dujø jutikliai taip pat gali aptikti ozono ir sieros dioksido kieká, kurio dujos yra platesnës uþ orà ir pasiþymi tendencija uþdaryti teritorijà aplink þemæ - dël ðios prieþasties, bûtent kaip mes susiduriame su ðiais elementais, jutikliai turëtø bûti patogioje vietoje jis galëjo jausti grësmæ ir praneðti mums apie já. Kitos toksiðkos dujos, kurias detektorius gali þavëti, yra korozinis chloras ir labai toksiðkas vandenilio cianidas ir vandenyje tirpus pavojingas vandenilio chloridas. Kaip matote, reikia árengti toksiðkà dujø jutiklá.