Nuomos ir kasos aparatai

Ðiuo metu, pagal galiojanèius ástatymus, beveik visi verslininkai, atsiþvelgiant á individualaus verslo darbo pobûdá, turëtø turëti fiskaliná kasos aparatà. Tai yra dabartinis tikslas. Taèiau norëdami suþinoti, kad aikðtëje galima rasti labai skirtingus kasos aparatø modelius. O kà turëtume pasirinkti?

Kvito kopijaVisø pirma, ieðkodami mûsø kompanijai tinkamo kasos, turëtume rasti modelá, kuris veikia su gera kopijos kopija. Reikia þinoti, kad kiekvienas verslininkas, vadovaudamasis galiojanèiais ástatymais, privalo saugoti ðio èekiø kopijas iki 5 metø. Paskutiniai labai svarbûs, todël turëtumëte kruopðèiai galvoti apie pavyzdá, kurá ketinate pirkti.

Þinoma, kiekvienas ið mûsø, kuris bent kartà sumokëjo kortele uþ pirkimus, pastebëjo, kad daugelis verslininkø turi kasos aparatà, kuris iðspausdina þmogui skirtà èeká. Tai yra paskutinis ypaè tinkamas sprendimas, nes kopija spausdinama ið karto ir taip pat galime archyvuoti. Taèiau tai kyla tada, kai, pavyzdþiui, mes esame daug svarbios tendencijos, o klientai perka didelius pirkimus. Daþnai tai atsitinka dël to, kad mûsø popieriaus ritinys bus pagamintas ir jums reikës já daþnai keistis, todël eilë tampa eilë. Verta prisiminti, kad progresyvios technologijos dëka neturime visada spausdinti kvito kopijos. Dabar já galima paraðyti elektroninëje situacijoje. Skamba neátikëtinai?

Elektroninë kopijaÐis sprendimas suteikia daug naudos. Pirmiausia, jei galime ásigyti nedidelæ fiskalinæ sumà, kurios dëka galima parengti elektroninæ kopijà, sutaupome laiko. Mums nereikia tvarkyti kvito kopijø archyvavimo, ir mes taip pat neturime galvoti apie tai, kad netyèia nesuteikiame klientui blogo kvito. Daþnai tai ypaè sunki, ypaè naujiems nepatyrusiems darbuotojams. Verta tai, kad apibrëþdami paskutiná pirkimo modelá, mes taupome aplinkà.

Kodël verta pirkti maþà fiskalinæ sumà su elektronine kopija?Svarbu prisiminti, kad aukðèiau þmoniø, priklausanèiø mûsø verslo tarpusavio priklausomybei, paprastai nereikia didelës fiskalinës sumos. Toks nedidelis produktas yra labai prieinamas ir veikia ypaè gerai biuruose, teikianèiuose kitas paslaugas. Mes galime patenkinti, pavyzdþiui, kosmetologo ar kirpëjo iðlaidas. Be to, verta pasidþiaugti, kad elektroninës kopijos dëka, iðleisti popieriaus ritiniø, skirtø spausdinti kvitus, operacijø klausimams iðleisti maþiau pinigø. Verta þinoti, kad kopijas galima keisti kitais veþëjais.Priimdami sprendimà dël kasos aparatø pasirinkimo, prieð priimdami sprendimà dël neatðaukiamo pirkimo, turëtume tai gerai apgalvoti. Dabartiniame etape plaèiai pripaþástama nedidelë fiskalinë suma su elektronine novitus nano e kopija, taèiau vis dar ádomu, kokios rûðies labai naudingos glaudþiai ámonei, á kurià turëtume investuoti.