Nera kasos aktyvaus sielvarto

https://neoproduct.eu/lt/titan-gel-veiksmingas-budas-didinantis-jusu-varpos-dydi/Titan gel Veiksmingas būdas, didinantis jūsų varpos dydį

Pagal PVM ástatymà ápareigojimas turëti kasoje yra verslininkas, kuris teikia paslaugas arba parduoda iðorës asmenø ir ûkininkø padëtá, skaièiuojant pagal vienkartinæ iðmokà. Iki 2016 m. Pabaigos mokesèiø mokëtojai gali papildomai pasinaudoti tam tikromis mokesèiø lengvatomis, nereikia ásigyti kasos.

Kai nëra tikslo turëti kasos aparatà.Gërimas ið taisykliø, ápareigojanèiø 2016 m. Tikslà, yra nuostata, kurioje nurodoma, kad verslininkas, kurio metinis pardavimas senaisiais ataskaitiniais metais nevirðija 20 000 PLN, neprivalo uþregistruoti pardavimo, iðduodamas fiskalines pajamas. Sëkmingai bendrovëms, kurios pradëjo vykdyti kampanijà ataskaitiniø metø sezone, 20 000 zlotø riba turëtø bûti konvertuojama proporcingai metø eksploatavimo energijos kiekiui.

Kasos aparatas - kada pradëti pardavimo registracijà.2015–2016 m. Ámoniø programoje, kuriai reikia mokëti pajamas, buvo daugiau verslininkø, be kita ko automobiliø dirbtuvës, specialistai ir stomatologai, kirpyklos ir groþio salonai, advokatai ar maitinimo ámonës, kurios nesukuria pagalbos lëktuvuose. Iðskyrus maitinimo paslaugas, likæ verslininkai privalo atsiskaityti kasos pardavëju tiesiogiai, o ámonës, kuriø apyvarta yra 20000 zlotø, gali gauti kasos aparatà 2 mënesius nuo ðios ribos. Tas pats 2016 m. Tikslas taip pat taikomas verslininkams, kurie siûlo bilietus á keleiviø kursus su pasiûlymu mokëti juos savarankiðkai, o ne grynaisiais pinigais ir verslininkams, kurie atsiskaitë pagal asmeniui teikiamø paslaugø sàskaitas faktûras, bet neiðleido daugiau kaip 50 per metus. iki 20 gavëjø.

Nepriklausomai nuo apyvartos dydþio, ástatymø leidëjas sukûrë ir produktø katalogus, kuriø pardavimai, be abejo, turi bûti dokumentuojami kasos èekiu. Minëti produktai: skystø dujø, varikliø ir atskirø varikliø, priekabø ir puspriekabiø pardavimas, fotografijos áranga, brangiøjø metalø dirbiniai, kvepalai, alkoholiniai gërimai ir tabako gaminiai.