Nedtumo kalendoriaus kurimas

Pirmas kartas, kurá noriu, yra svarbiausias vaikas. Tuomet vyksta visi organai ir gyvenimo dydþio elementai, o vëlesniais mënesiais kito moters valstybëje vaikas praktiðkai auga. Nenuostabu, kad gydytojai perspëja bûsimas motinas, kad turëèiau rûpintis savo motinos sveikata per paskutines mano palaimintos valstybës dienas, bet ne bandyti iðgydyti mane stipriais vaistais, kurie galëjo smarkiai paþeisti mano bûsimà vaikà. Vis dëlto yra þinoma, kad 9 mënesius iðeiti ið namø yra blogai, o ðalta ir ðalta, ypaè saulëgráþos bûklës ir dideliø hormoniniø pokyèiø moters kûnui komentarai yra praktiðkai neámanoma.

FitoSprayFitoSpray - Atraskite novatoriðkà bûdà numesti svorio!

Visø pirma, nesijaudinkite, kai pastebëjote, kad nëðtumo metu yra ðalta. Natûraliai ðalta, bûsima mama bus labai veiksminga vieni, nereikës medicininës intervencijos. Visada reikëtø nepamirðti, kad pirmøjø keturiø nëðtumo mënesiø gydymo priemoniø naudojimas yra labai nepageidautinas. Ðioje formoje verta pasitikëti senais, paprastais mûsø moèiutës ðalèio stiliais. Arbata su citrina, medumi ir avieèiø sultimis, taip pat svogûnais ir èesnakø sirupu (nepaisant to, kad ji yra labai bloga nepaþeis vaisiaus, o tai padës mums, o ðaltis praeis per savaitës judëjimà.

Kita vertus, perðalimo tvarka nëðtumo metu turëtø bûti daug daugiau nei ðaltuoju metø laiku prieð nëðtumà. Kadangi, jei nëðtumo metu gali bûti iðgydoma nedidelë ðalèio ir sloga, galima gydyti plauèiø uþdegimu (tai yra daug lengviau, nes mûsø atsparumas greitai ribojamas pagal atitinkamà formà ir hormonus.

Kita vertus, jei turite nëðtumo metu, labai naudingas sprendimas bus ákvëpti vandená, jei skonis skonis arba skrandis, mëtø, ramunëliø ar levandø. Að daþnai uþpûsti mano nosá taip, kad neleidþèiau sekrecijos tekëti mano gerklëje ir iðmesti panaudotus audinius. Jûs vis dar galite gauti nosies laðus, dël kuriø nosis tampa trapesnis, ir naudingiau gauti ðiuolaikiðkà, padarytà su vaiku, nes jie yra daug subtilesni. Taèiau bûkite atsargûs, kad juos nenaudotumëte ilgiau nei 3 dienas.