Naujovidkos mazovijos amones

Biostenix Sensi Oil New

„Comarch“ kompanija jau 23 metus yra moderni vidaus rinkoje. Pagal ðià valstybæ kompanija tapo lyderiu naujoviðkø metodø srityje, slopindama informacines sistemas. Toks ilgas prekybos taðkø momentas leido pagerinti sistemas ir tarptautiná poveiká ne tik telekomunikacijose, bet ir draudimo, prekybos, vietos valdþios administravimo ir susijusiose pramonës ðakose.

Pratimai ir profesionalus aptarnavimas„Comarch Optima“ kainoraðtis nustatomas taip, kad suteiktø galimybæ gauti naudos tiek maþoms, tiek uþsienio ámonëms. Bendrovë teikia internetiná mokymà, kurio dëka þmonës suþinos, kaip naudotis veiksminga pagalba. Jei reikia, bendrovë siûlo patikimo specialisto pagalbà, kuri bus suteikta siekiant áveikti konfidencialumo ir visø vartotojø apsaugos ástatymø laikymosi problemas.

pasiûlymasTarp „Comarch“ produktø yra pasirinkta visa programinë áranga, reikalinga saugiam ámonës ar ámonës egzistavimui. Siûloma antivirusinë programa, kurià galite laisvai keisti savo ir neteisingø failø bei apylinkiø atþvilgiu, ir tai, kad baimës dël duomenø vagystës ar pagrindinës reklamos nutekëjimo, yra praeityje! Paprastiausiø pakuoèiø gërimai yra skirti mokesèiø konsultantams, jis padës tvarkyti sàskaitas, apskaitos ir mokesèiø knygas, o visø pirma leidþia apskaitos tarnybos valdymo linijoms turëti paprastà sàsajà ir keisti funkcijas.

Atkurti galimybesJei prarandami svarbûs IT duomenys, naudotojams suteikiama galimybë papraðyti failø atsarginës kopijos, t. Y. Ið „Comarch SA“ vardo iðieðkojimo net ir ið labai sugadintos árangos, pvz., Dël gaisro ar potvyniø.

„Comarch Optima“ yra ypaè prieinama sistema, skirta aptarnauti ámones artimiausiame pasaulyje. Nasz nuolatiniø klientø skaièius virðijo 60 000 jaunø ir vidutiniø ámoniø!