Naturalio ugnikalnio idsiverthimo

Dideli teisës aktø skirtumai Europos Sàjungos regionuose, kuriuose sauga, ypaè metano ir anglies dulkiø sprogimo pavojø srityse, leido juos áveikti sukuriant atitinkamà direktyvà. Taigi, ATEX direktyva buvo sukurta zonø, tiesiogiai veikianèiø sprogimui, kryptimi.

Ðio teisinio árodymo þenklas yra kilæs ið prancûzø, kuris tiesiog skamba atmosferojeSprogiø. Pagrindinis ðios direktyvos uþdavinys buvo sumaþinti rizikà, kad pavojingose zonose sprogs metanas ar anglis. Su sàlyga, kad aptariamas dokumentas yra plaèiai átrauktas á apsauginius organizmus, kai ir árankiai naudojami potencialiai sprogiose vietose. Kalbu apie abu elektros prietaisus.Kartu su ATEX direktyvos teisinëmis nuostatomis sprogimo pavojus minëtose vietose gali bûti susijæs su medþiagø saugojimu, gamyba ir naudojimu, kurie gali sukelti sprogimà gaminyje, susijusiame su oru ar jo medþiaga. Ðiø baziø srityje galima paminëti daugiausia degius skysèius ir daugiau jø garø, pvz., Alkoholiø, eteriø ir benzinø. Be to, galite átraukti degias dujas, tokias kaip butanas, propanas, acetilenas. Kiti pagrindai yra dulkës ir pluoðtai, tokie kaip alavo dulkës, aliuminio dulkës, medþio dulkës ir anglies dulkës.Taèiau neámanoma apibûdinti visko, kas matoma ðiame dokumente. Todël, tiriant ðá norminá aktà apskritai, reikëtø paminëti, kad ji apibrëþia visas sàlygas ir poreikius, taikomus sprogioje erdvëje naudingiems organizmams ir priedams. Taèiau ðiuose dokumentuose galima pasirinkti iðsamià informacijà. Reikia nepamirðti, kad kitos medþiagos, reguliuojanèios sprogstamøjø zonø diapazonà su metanu ar anglies dulkëmis, jokiu bûdu negali prieðtarauti ATEX rekomendacijoms.Taip pat reikëtø nepamirðti, kad kai kurie prietaisai, paimti pavojingose zonose, turi bûti tiksliai paþymëti CE þenklu, o tai reiðkia, kad ði priemonë turi atitikti notifikuotosios ámonës atliktà atitikties vertinimo procedûrà.

Naujajame sprendime dël direktyvos (kaip vadinama ATEX direktyva, jei priemonës neatitinka sprogioje erdvëje esanèiø priemoniø, valstybë narë gali imtis priemoniø tokiai árangai panaikinti.