Mozilla papildinio puslapio vertimas

Tekstø vertimas, daugiausia ið kalbos, kurià mes nesame specialistai, gali sukelti daug problemø. Jei norime, kad bûtø iðverstas tik internetinis straipsnis, kurá jie turi perskaityti savo gimtàja kalba, þinodami kalbos, kurià mes iðversime, pagrindus, turëtume su ja elgtis privaèiame privatume.

Toks mokymas negali bûti apibûdinamas aukðta klasë, bet tai tikrai leidþia mums visiðkai suprasti, kà autorius mums davë.Situacija yra kitokia, kai norime iðversti subtilesná tekstà ir net dokumentà. Vertëjas naudoja jam specialiai sukurtà antspaudà, kuris sukelia informacijà, pvz., Jo vardà, pavardæ, kalbà, kuria naudojasi vertëjo licencija, taip pat darbus prisiekusiøjø vertëjø sàraðe. Kiekvienas iðverstas dokumentas apsvarsto ir informuoja, ar buvo iðverstas likæs vertimas, kopija, iðtrauka ar galbût originalas. Dokumentø vertimus galima atlikti tiek ið lenkø, tiek á uþsienio kalbà, ir atvirkðèiai. Jei ieðkome prisiekusio vertëjo, mes galime aplankyti Teisingumo ministerijos interneto svetainæ, kurioje yra iðkeltas iðsamus prisiekusiø vertëjø sàraðas, kuris rûpinasi ðitokiu stresu savo regione. Teisingumo ministerija taip pat reglamentuoja prisiekusiø vertëjø þodþiu atlyginimà, jei tai daro valstybës institucijø naudai.Jei mûsø pajamos nëra aiðkios ir norime praleisti maþiausià pinigø sumà, nemokami internetiniø dokumentø vertimai nëra siûlomi. Svetainëse, kuriose teikiamos tokios paslaugos, paprastai naudojami paprasti vertëjai, o jø parengtø dokumentø vertimai yra tik orientaciniai. Juose yra daug klaidø, nes tuo laikotarpiu, kai jie verèia tik atskirus þodþius ar frazes, jie nesuteikia visos teksto reikðmës, jie nëra profesionalûs ir nebus skelbiami jokioje institucijoje.