Mathos amones apskaitos thingsnis po thingsnio

Verslo savininkai daþnai ieðko kompiuterinës programos, kuri atleis juos nuo monotoniðko ir daug laiko reikalaujanèio darbo, o apskaitos dokumentus ir atsiskaitymus su mokesèiø inspekcija. Apskaitos sistemos atitinka visus labai skirtingø gavëjø poreikius, taèiau jie yra universalûs ir lengvai naudojami. Svarbu, kad jie bûtø pritaikyti prie tinkamø taisykliø ir pakankamai lanksti, kad atitiktø svarbiausios vartotojø grupës reikalavimus. Pasiûlymas taip pat skirtas valiutoms, vykdanèioms visiðkà apskaità, taip pat ámonëms, kurios sutampa kaip pelno ir iðlaidø knyga arba vienodo dydþio mokesèio pagrindu.

„Enova“ atlieka daugybæ funkcijø, bûtinø norint saugiai tvarkyti prekybos knygà: nuo sàskaitø tvarkymo, apskaitos ir skelbimo, sàskaitø atsiskaitymo iki ilgalaikio turto.

„Enova“ yra labai naudinga programa, turinti modernià sàsajà, kuri uþtikrina geriausià funkcionalumà ir patogumà. Intuityvios sistemos kûrëjo dëka knygos pradþia su programa nesukels problemø net maþiau patyrusiems vartotojams.

Money AmuletMoney Amulet - Galimybė pritraukti pinigų ir laimės!

Ðis planas, kartu su kitais, suteikia jums daug daugiau lankstumo. Be pagrindinës sistemos funkcionalumo, tai leidþia sukurkite savo ataskaitas ir spaudinius, unikaliu bûdu apibûdinkite verslo ávykius, atlikite áraðø analizæ pagal ávairias dalis, naudojant vadinamàjá iðspræsti atsiskaitymus dalimis arba uþregistruoti pagal atskirus tipus. Galimas didesnis individualiø sprendimø ágyvendinimas.

Pagrindinës apskaitos programos savybës:KPiR arba vienodo mokesèio registravimas;PVM áraðø registravimas ir atsiskaitymas: pirkimai, pardavimai, atsiskaitymas pinigais, mokëjimø, kurie nebuvo sumokëti laiku, PVM korekcijos;ilgalaikio turto ir psichiniø bei teisiniø vertybiø registras;standartinë darbo uþmokesèio paslauga;grynøjø pinigø ir grynøjø pinigø grynøjø pinigø operacijø aptarnavimas, grynøjø pinigø ataskaitos;iðduodant ZUS deklaracijas taip pat galimybæ eksportuoti á Mokëtojà.