Lenko virtuve haga

Artrovex

Lenkø virtuvës patiekalai nepatenka á maþiausià, todël dël to daug mësos, kurià atrandame jame. Jie tam tikra prasme yra geros, lenkiðkos, namø ruoðos esmë.

Mësos paruoðimas neatitinka populiariausiø uþduoèiø. Þinoma, kiekvienas susidûrë su mësinga ar kieta mësa. Bet kurioje virtuvëje turëtø bûti objektas, kuris apsaugo mus nuo kulinariniø mësos trûkumø - mësos trupintuvas. Paprastai jis yra ið deðimèiø maþø peiliø, áterptø vienas su kitu. Ðis átaisas yra tinkamas mësos punkavimui, nesusilauþant sausgysliø. Idealiai tinka bet kokiam pjaustymui ar kepsnys. Mësos malûnëlis turi bûti pagamintas ið patikimo nerûdijanèio plieno - ne tik patvarumo, bet ir ðvarumo bei funkcionalumo. Visà likusá korpusà daugiausia sukelia dirbtinis kûnas. Mësos, iðpjautos trupintuvu, viduje iðsaugo natûralias sultis, kurios leidþia net po kepimo gauti sultingà, minkðtà mësà. Pats ðilumos apdorojimo procesas atliekamas tolygiai ir daug greièiau. Panaðiai þymiai sutrumpëja marinavimo laikas.

Be to, mes galime tikëtis, kad prieskoniai, kuriuos mes iðpurðkome á gelmes, prisidës prie neprilygstamo mësos skonio. Kûno trupintuvas yra gryna alternatyva klasikiniam grûstuvui. Mësos paruoðimo procesas yra ne tik efektyvesnis, bet ir tylesnis. Yra daug energijos taupymo namø ponios. Smulkintuvas, nepastebimas dydis yra labai funkcionalus ir labai svarbu labai greitai plauti po ðiuo vandeniu, bet ne visi gali bûti patiekiami á indaplovæ. Ðiame plane verta susipaþinti su paslaugø patarimais. Plaunant rankomis, rekomenduojama bûti atsargiems - aðmenys gali lengvai nukirpti mus! Mësos trupintuvas yra neatskiriamas daugelio profesionaliø virëjø draugas, taip pat ir tie, kurie yra namie, kurie þino, kad su ðiuo paprastu marðrutu paruoðiame minkðtà ir stiprià mësà.