Led apdvietimas uth televizoriaus

LED avarinis apðvietimas vieðuosiuose pastatuose, vertinamas kaip prieðgaisrinës saugos sistemos dalis, turi atitikti kelis reikalavimus, kuriø turinys yra reglamentuojamas ir standartuose, ir standartuose, kartu su prieðgaisrine apsauga ir apðvietimu. Ðios ir nbsp taisyklës lemia specifinius prietaisø ir árangos parametrus ir analizuoja evakuacijos þenklø vietà, kuri turëtø bûti laikoma tinkamai parengtoje avarinio apðvietimo instaliacijoje, deja, net inþinieriai ðiuo metu susidaro klaidø, o viena ið labiausiai pasikartojanèiø klaidø projektuojant apðvietimo sistemà Avarinis ðviesos diodas gali bûti pakeistas:

skaièiavimai dël numatomo avarinio apðvietimo intensyvumo evakuacijos atstumu,nereikalingus kvietimus atspindëti atspindþio koeficientus ið sienø, grindø ar lubø, \ tnëra atsiþvelgiama á baterijø knygoje esanèiø ðviestuvø efektyvumà, ypaè á ðviestuvø su inverteriais efektyvumà, \ tprie vieninteliø avariniø iðëjimø ir specialiose vietose, ðalia panaðaus intensyvumo ugnies ir medicinos árangos, nëra árengtas avarinis apðvietimas, \ tðviestuvø su evakuaciniais þenklais patalpinimas aplinkose, kurios nematomos ar uþtemtos tam tikro pastato reklamos ar pastato elementø,pasirenkant reikiamus reikalavimus neatitinkanèius árenginius arba nepripaþástant naudoti grieþtomis sàlygomis (pvz., tuos, kurie nerodo akumuliatoriaus ákrovimo ar iðkrovimo parametrø ir naudoja ðviestuvus su inverteriais, kuriø temperatûra yra þemesnë nei penki laipsniai Celsijaus,nesilaikant reikalavimo, kad skirstytuvo galios gedimas suaktyvintø avariná apðvietimà tokiu bûdu, kad jis nesukeltø akumuliatoriaus iðkrovimo, \ tnenaudoti dinaminio avarinio LED apðvietimo laukuose, kur evakuacija gali bûti sudëtingesnë,nepakankamas dëmesys konkreèios statybos ir evakuacijos sàlygø naudojimui planuojamoje avarinio apðvietimo koncepcijoje (pvz., daugiapakopës ligoninës evakuacija bus visiðkai lëtesnë nei vieno aukðto prekybos centro lygio evakuacija.

Nesugebëjimas patobulinti avarinio apðvietimo sistemos dizaino ir pritaikymo prie taikomø nuostatø gali bûti tragiðki produktai ne tik projekto rangovui, o ypaè potencialioms aukoms, jei kyla reali grësmë. Galø gale, avarinis LED apðvietimas ið deðinës palengvina evakuacijà, todël neturëtume nuvertinti niuansø, nes jie gali paveikti gelbëjimo operacijos efektyvumà. Speciali evakuacijos marðruto sistema ir dinaminë evakuacijos apðvietimo sistema leidþia lanksèiai pritaikyti evakuacijos sàlygas prie esamos gaisro situacijos evakuacijos linijoje (pvz., Dûmai ið evakuacijos kelio arba gaisras laiptinëje. Dël labai apibrëþtø sprendimø netiesiogiai pritaikyti evakuacijos ir avarinio apðvietimo sàlygas prie konkretaus objekto naudojimo centro.