Kolposkopijos tyrimas

Pramoniniø árenginiø ir sandëliø galioje yra sprogimo pavojus. Tokie pavojai atsiranda, kai skystyje yra kietø medþiagø arba kietø medþiagø, kurios sukelia sprogias dujas, arba kurios yra netinkamai sumaiðytos.

Sprogioje aplinkoje paprastai bûna per aukðta temperatûra arba yra vadinamasis elektros lankas. Kartais ir sprogimo rizika atsiranda, jei kambarys sukurs kibirkðtá.

Specialios gamyklos ir gamybos namai paprastai yra gerai apsaugoti nuo sprogimø, taèiau kartais trûksta màstymo tokiose patalpose, kaip degalinës, kuriose sprogimo rizikà daþnai kelia þmonës, kurie yra ten - nekvalifikuotos, atsitiktinës, kritanèios cigaretës pavojingoje zonoje.Speciali sprogimo apsauga turëtø bûti iðplësta ne tik degalinëse, bet ir oro uostuose, nuotekø valymo árenginiuose, taip pat ir aplinkoje, kur iðgaunami grûdø malûnai. Pavojingi sprogimai yra ir laivø statyklose, kuriø ne visi þino apie mus.

Minëtas vietas supa ástatymas, kuriame kalbama apie specialios apsaugos nuo sprogimo iðplëtimà. Norint teisëtai dirbti, tokiø vietø valdytojai turi turëti tokius paþymëjimus kaip EB ir nauji bandymø sertifikatai.

Daugumà sprogimo apsaugos reglamentø sukûrë Europos Sàjunga, todël reglamentai taip pat natûraliai ágyvendinami á Lenkijos teisæ nuo tada, kai mes laikomës Bendrijos.Kiekvienas parduotuvës savininkas, kuris susiduria su sprogimo rizika, turëtø tiksliai parodyti vietos specifiðkumà ataskaitoje ir parodyti galimus situacijø, kai jis gali patekti á sprogimà, scenarijus.