Kasos aparatas

Pradþioje verta prisidëti prie kasos aparatø aptarnavimo: kasos aparato fiskalizavimas, bûtini techniniai patikrinimai, visi remonto darbai, atliekami pagal garantijà, ir po garantinio laikotarpio, be to, reikalinga prieþiûra. Be to, fiskalinis kasininkas yra atsakingas uþ áraðus uþ aptarnavimo darbus ir praneða JAV apie fiskaliná patikrinimà.

Fiskaliniai kasos aparatai savo klientams siûlo papildomas paslaugas: mokymai kasos aptarnavimo skyriuje ir papildoma pastaba dël svarbiø prekybos pavadinimø programavimo ir PTU tarifø.

Techninës apþiûros metu techninës prieþiûros specialistas atlieka ðias veiklas:- ávertina plombø bûklæ ir jø suderinamumà su áraðais á tarnybà ir paslaugos dokumentacijà, \ t- patikrinti kasos programà, jos versijà, kasos aparato tekstø ir paslaugø dokumentacijos laikymàsi,- tikrina kasos operacijos teisingumà, ypaè fiskaliniø dokumentø iðdavimo skyriuje,- ávertina kasos bûsto bûklæ, fiskalinæ atmintá, pirmàjà valdybà ir fiskaliná modulá, atsiþvelgiant á vienybæ su statybos faktais,- patikrina vartotojø ekrano teisingumà,- patikrinimo rezultatas pagal uþsakymus yra paraðytas tarnybos pozicijoje.

ádomybës:1. Bûtina atlikti bûtinà techninæ perþiûrà taip pat tada, kai kasos naudotojas sustabdë mûsø vaidmená arba dël vienos prieþasties nebedirba registruoti kasos aparato, galiausiai jis nepiregistravo kasos.2. Techninës perþiûros laikotarpiu visø pirma vertinami kasos aparato statybos segmentai, kurie yra atsakingi uþ apyvartos registravimà ir kuriø neteisingas gyvenimas gali turëti átakos blogam mokesèiø skaièiavimui. Taigi per ataskaitiná sezonà techninës prieþiûros specialistas neranda gedimø, dël kuriø veikia kasos aparatas, taip pat netikrina, ar kiti árangos veiksniai, pvz., Uþ spausdinimà, maitinimo ðaltinis, veikia gerai. Þinoma, klientas gali papraðyti techniko patikrinti kasos bûklæ ir pakeisti sugadintus daiktus, o paskutinis darbas, atliktas uþ techninio patikrinimo ribø, bus paskutinis.