Kasos aparatas kaip jis veikia

Kiekviena maþesnë ar svarbesnë maitinimo ástaiga nori, kad paslauga bûtø veiksminga, o gavëjai bûtø patenkinti. Lankytojai, lankantys rajonà, priklauso ne nuo gerai valgyti, bet nuo tinkamo aptarnavimo ir jau tarnavimo. Restoranai vis daþniau nusprendþia pakeisti finansiná rajonà á kompiuterio reikðmæ su profesionalia maitinimo programa, kuri puikiai supaprastina patalpø aptarnavimà.

POS sistemos yra gastronominë programinë áranga, atitinkanti restoranø savininkø, barø, picerijø, greito maisto restoranø, kaviniø ir panaðiø profiliø ástaigø lûkesèius. Tai leidþia aiðkø pardavimo metodà, ir, svarbiausia, nereikalauja papildomo darbuotojø mokymo, nes jo paslauga yra panaði á fiskalinæ valiutà, nes ðiuo metu skirtumas yra tas, kad visas darbas atliekamas jutikliniame ekrane. Metodas yra nepalyginamai greitesnis, kuris palengvina knygà ir uþmirðta keisti popieriø, kuris buvo paruoðtas per kelis tikëtinus laikus arba kodai patiekalams, kurie daþnai apsunkina ypaè naujus þmones.Loginës ir patogios procedûros „Pos“ sistemose leidþia pasirinkti kliento uþsakytus patiekalus, paliekant atvirà sàskaità neribotam laikui, kai jis norëjo pasirinkti kaþkà daugiau. Skaidri informacija ekrane apie padavëjo paskyrimà tam tikroje lentelëje, taip pat informacija apie uþsakymo detales, suteikia lengvà prieþiûrà patalpø darbui, o didelës apimties vyrø atveju - ne klaidø. Sutikimo su kitais restorane þaidimais, áskaitant spausdintuvus, elektros svarstykles ir mokëjimo terminalus, dëka galite greitai ir efektyviai paraðyti veiksmà.„Pos“ sistemos yra gastronominë programinë áranga, pastatyta restorano darbuotojø noru, kad padidintø pardavimus, o tai padidina pelnà ir taip pat sumaþina veiklos sànaudas. Investicija á toká planà yra indëlis daugelá metø, nes leidþiama jà padidinti árenginio poreikiø skaièiumi. Þinome, kad maþesnis namas turi skirtingus reikalavimus nei, pavyzdþiui, dideliø restoranø grandinë. Ir tai, kas neásivaizduojama, atlieka tà paèià garantijà visai paramai visose darbo rinkose. Ir visa kontrolë yra kliento gerovë, kuri mielai gráð èia.