Kasos aparatas 2013

https://g-erm.eu/lt/

Kasos aparatas, vadinamas kasos aparatu, kaip automobilis, turi bûti reguliariai tikrinamas. Be to, aptariama perþiûra turi bûti atlikta ne vëliau kaip po dvejø metø nuo ðios perþiûros ar fiskalizavimo. & Nbsp; Kasos aparato apþvalga, Krokuvos kaina svyruoja nuo 100 PLN iki 200 PLN su prieiga.

Pareiga perþiûrëti kasos aparatus atsiranda dël sveikø teisës aktø. Dvejø metø finansinës kasos perþiûros laikotarpio teisinis pagrindas yra § 7 dalis. 1 punktas 6 kartu nuo 16 paragrafo 1 dalies. Finansø ministro 2008 m. Lapkrièio 28 d. Nutarimo Nr. 1 dël kasos aparatø naudojimo sàlygø 1. Kartu su ástatymu ir, þinoma, pagal Baudþiamojo kodekso 61 straipsnio 3 dalies nuostatas, kasos aparato perþiûros nevykdymas ar netinkamas atlikimas laikomas netinkamu knygos laikymu ir gali bûti skiriama bauda uþ mokesèiø paþeidimà. Vis dëlto pigiau kiekvienais dvejais metais atliekama perþiûra - tai kasmet. Kalbant apie kasos aparatø perþiûrà, vis dar reikia paminëti tinkamà momentà, parengtà pagal Mokesèiø kodeksà. Kartu su menu. Ðio ástatymo 12 straipsnio 3 dalis, geguþës mën. Pateiktos datos baigiasi tos dienos dienà einamuoju mënesiu, kuris atitinka pradinæ dienos dienà, o kai tokia diena ðiandien nebuvo - paskutinæ ðio mënesio dienà.

Ápareigojimas priþiûrëti registracijos kasos perþiûros datà yra asmeniui, naudojanèiam aptariamà kasos aparatà. Savininkas turëtø informuoti techninës prieþiûros specialistus apie tokios perþiûros bûtinumà per dvejus metus nuo neseniai atlikto patikrinimo. Naudotojo paruoðtas fiskalinio praneðimo 5 dienø sezono kasininkas turi atlikti privalomà kasos aparato techniná patikrinimà (ið esmës ástatymo 31 straipsnio 4 dalis.

Kasos aparato techninës bûklës perþiûra pirmiausia turëtø bûti patikrinta: visø kasø bûklë, bûsto bûklë, fiskaliniø dokumentø áskaitomumas, darbo programa, veikimo teisingumas, atminties bûklë ir baterijø bûklë.Mokesèiø inspekcijos plane, kuriuo siekiama iðvengti baudø skyrimo nuo mokesèiø inspekcijos, turëtø patikrinti kasos patikrinimo datas.