Kasos aparatai czaestochowa

Fiskaliniai kasos aparatai novitus small plus e yra apyvartos áraðymo árenginys, taip pat pajamø mokesèio ir PVM dydis, tinkamas maþmeninei prekybai. Kasos aparatas yra elektroninis.

Kai kuriuose fiskaliniuose kasos aparatuose nëra vidinës atminties arba jie neákelia duomenø naudodami vidinæ atmintá, nes naudoja iðorinæ atmintá. Italijoje ir Graikijoje kasos aparatai panaðûs á Lenkijoje esanèius kasos aparatus, taèiau jie yra ðiek tiek skirtingai programuojami. Aktas, turintis átakos kasos aparatø naudojimui registruojant prekes, yra Finansø ministerijos potvarkis dël privalomo maþmeninës prekybos registro.

Ðis aktas verslininkui ápareigoja registruoti pardavimus kasos aparatu, kuris já registruoja á interneto paslaugà ir sumokëti atitinkamoje ástaigoje, rengdamas privalomà kasdieninæ fiskalinæ ataskaità. Kasos aparatai gali bûti iðleidþiami nemokamai ir kompiuterio naudotojams. Ðiø idealiø kasos aparatø pavyzdyje yra árengta programinë áranga, ámontuota á elektroninio árenginio vidø. Kasos aparatai su integruota nepriklausoma sistema turi ámontuotà PLU kodø registrà, o jø turëtojas gali dirbti su kainomis, pavadinimais, kainomis ir brûkðniniais kodais, gautais parduodant produktus. Didelis kasos aparatø pranaðumas, remiantis kompiuteriu, tikriausiai yra didesnio ásikiðimo á asmená galimybë, kurià galime pakeisti naudojant kompiuterinæ klaviatûrà. Tokios priemonës yra naudingesnës, nes garantuoja daugelio finansiniø lëðø, kurias kontroliuoja IT specialistas arba asmuo, apmokytas vykdyti fiskalinæ programà, deriná.

Kompiuterinëse sistemose naudojami spausdintuvai, prijungti prie kasos ir kompiuterio, naudojant specialià programinæ árangà. Fiskalinio kasos tipo, kurá mes pasirinkome prisiminti turëti rezerviná fiskaliná kasà, nëra prasmës. Rezervinis kasos aparatas yra nuolatinis pranaðumas, jei gërimø gedimas atsiranda dël áraðymo árankiø. Specialaus prietaiso ásigijimas turëtø bûti suinteresuotas visais svarbiais prekybos ir paslaugø tinklais, tokiu atveju specialaus patiekalo ásigijimas nëra didþiulë sàskaita, o vartotojø pasitenkinimas yra svarbiausias. Mikroámoniø sëkmei ekonominiai klausimai gali bûti svarbesni.