Kameros efektyvumas

Priimant pramoniniø dulkiø surinkëjø ásigijimà, verta þinoti, kad yra daug tokiø dulkiø surinkëjø tipø. Pirmasis dulkiø kolektoriø tipas yra nusodinimo kameros. Jie yra dabartiniai gravitacijos dulkiø kolektoriai. Dulkiø dalelës, kurios pasiekia tokio dulkiø surinktuvo butà, esant gravitacijos poveikiui, patenka á paèià dulkiø surinktuvo dugnà, o iðvalytos dujos, kurios yra malonesnës, lengvai patenka ið tokio dulkiø surinktuvo virðaus. Svarbus ðio dulkiø surinkimo modelio trûkumas yra dulkiø ðalinimo bûdas karðtoms dulkëms.

Kitas pramoniniø dulkiø surinkëjø tipas yra inerciniai kolektoriai. Jiems bûdinga tai, kad tokie prietaisai yra lengvai naudojami ir turi labai supaprastintà konstrukcijà. Taèiau reikëtø galvoti apie tai, kad jø veiksmingumas nëra didelis. Nes jie neveikia iðsamesnëse gamybos parduotuvëse.Filtrai yra skirtingi. Filtruoti dulkiø surinktuvus ðiame treniruoèiø darbe, kad uþterðtas dujas atlieka tinkamais audiniais. Ðiuo metu tarða lieka ant audinio, o iðgrynintos dujos teka. Ðie dulkiø surinkëjai efektyviai veikia labai greitai. Todël jie kaupiasi didesnëse gamybos ámonëse.Verta paminëti, kad dulkiø iðtraukimas yra vertingas visose darbo vietose, kuriose iðskiriami kai kurie oro terðalai. Verta galvoti apie tai, kad tokie ekonominiai dulkiø surinkëjai yra daug daugiau, ir mes turëtume pritaikyti savo dulkiø surinktuvà prie to tipo darbo, kuris buvo atliktas. Todël reikia skaityti apie tinkamus tokiø dulkiø surinkëjø parametrus, kad galø gale nuspræstumëte, kaip pats nuspræsti. Dulkiø kolektoriø tipai pirmiausia skiriasi kiekvienu valymo efektyvumu. Todël ðie dulkiø surinkëjai, kurie yra ðiek tiek svarbesni, tikrai bus daug efektyvesni. Pramoniniø dulkiø surinkëjø kompanija yra svarbesnë. Verta paimti ið patvirtintø ámoniø, kurios yra teigiamos apþvalgos. Ðiuolaikinëje procedûroje mes tikrai nesugebësime nusipirkti mûsø ásigyto pramoninio dulkiø surinkimo.