Kaip leido pramonine revoliucija

Interneto pramonës rinka per pastaruosius deðimtmeèius sustiprëjo. Technologijø plëtra privertë ámones laikytis novatoriðkø sprendimø mûsø pozicijose. Tai suteikë unikalià galimybæ padidinti produktyvumà, sumaþinti iðlaidas ir tai, kà reiðkia, didesnæ átakà. Verslo plëtrai esame skolingi mokslo plëtrai.

Dabar XIX amþiuje pramoninë revoliucija þmonijai paskatino antrajam keliui. Nuo dabartinio sezono kiekvienas ekonomikos sektorius glaudþiai bendradarbiauja tarpusavyje. Elektra buvo tiekiama gamykloms, kurios sukëlë dar daugiau dràsiø produktø, kurie anksèiau buvo tik jø dizaineriø kalnuose. Ginklø pramonë mûsø civilizacijos istorijoje buvo gana liûdna kortelë, taèiau neabejotinai inicijavo naujus mokslinius tyrimus. Fone kompiuterizavimas, automatizavimas ir kompiuterizavimas yra svarbi ir bûdinga kiekvienos gamybos ámonës dalis.

Maðinø kûrimas reiðkia, kad daugelis jø yra pateikiami konkreèiam sprendimui. Specialistai sukuria programinæ árangà gamybos ámonëms pagal jau esamus metodus, taèiau pritaikydami klientø poreikius. Ðis procesas daugiausia iðskiriamas keliais etapais: projektavimas, programø raðymas, testavimas ir ávedimas. Yra þinoma, kad tai nëra tik konkreti veiksmø sistema, nes tai priklauso nuo konkretaus árenginio naudojimo.

Tokiø sprendimø privalumas neabejotinai yra jo tolesnis galimas keitimas. Jei pasirenkame iðplësti Lenkijos ámonës ágyvendinimà, mes galime patarti specialistui iðplësti savo programà, pagerinti jos naðumà arba tiesiog padidinti esminiø elementø efektyvumà.

Yra daug aukðtos kvalifikacijos darbuotojø arba kompanija, kuri palaiko ðià programinæ árangà. Tai leidþia srovæ tvarkingai ir tiksliai modifikuoti kodà problemø ar gedimø atveju. Turtas yra greitas atsakas á situacijà. Geras specialistas yra signalas, leidþiantis efektyviai pakelti maðinà. Jis gali árodyti, kad pakanka padaryti nedidelá pakeitimà, kad pakeistø gamybos linijos diametraliai.

Kaip matome, ði technologija ásiðaknijo savo civilizacijoje. Svarbu uþduoti klausimà: ar jis pakeis dabartinæ þmogaus linijà? Taèiau reakcija á paskutiná ávyká turëtø bûti ieðkoma ateityje. Taèiau yra tikra, kad pramonë be þmogiðkojo veiksnio negalës susidoroti su tolesne plëtra.