Kaip garuose

Kepimas lydëjo þmogø ðimtmeèius, ir beveik visa namø ðeimininkë þino, kad jame yra daug veiklos, pavyzdþiui, pjaustymo, smulkinimo, smulkinimo ar trinties. Jei mes einame per vienodai sudëtingà patiekalà ir tada kreipiamës á kelis patiekalus, mes visi esame rankomis. Ir jei mes visi esame pasiruoðæ ranka, tada virimas yra daug laiko reikalaujanti veikla ir suteikia varginanèià.

Verta pirkti darþoviø trupintuvà. Tai mums suteiks daug veiklos ir greitai ir profesionaliai sukurs tà patá. Jo pagrindinis veiksmas yra tam tikro maisto produkto susiskaidymas. Priklausomai nuo to, ko mums reikia. Tikriausiai jis kauliukai, susmulkina ir sumalkite produktus. Elektrinis darþoviø trupintuvas vis dar gali padëti mums maiðyti. Dabartinio gydymo metu gerokai sumaþës maisto paruoðimo laikas ir pastangos, reikalingos ðiems dalykams praktikuoti. Svarbiausias dalykas, kuris, þinoma, yra prietaiso pagrindas, yra pjovimo peilio kokybë. Kaip þinome su nuobodu peiliu, mes nieko nedarysime. Toli toli smulkintuvas turi sparnus peilyje, tuo geriau, nes maiðymas ir pjovimas tampa efektyvesni. Nepriklausomai nuo to, ar korpusas yra pagamintas ið plastiko, ar jis turi bûti patyræs ir sveikas. Nerûdijantis plienas yra efektyviausias pasirinkimas, nes jis yra patvaresnis ir suteikia stabilesná pagrindà. Papildomas privalumas yra tai, kaip daugiau dirbti su akumuliatoriumi, kad jie galëtø naudoti smulkintuvà laisvoje vietoje, nereikia prijungti prie elektros lizdo. Prietaiso galia yra labai svarbi. Kuo didesnë, tuo lengviau ji bus, ir ji apdoros kai kuriuos gabalus. Svarbi ir apyvartos suma. Daþniausiai matome greièio taisykles, kuriomis gali formuotis mûsø smulkintuvas. Kiekvienas lygis pasiþymi kitokia galia, todël galime jà pagerinti pagal jûsø poreikius.