It sistema kaip nuolatinis turtas

Kompiuterinë sistema daþniausiai siejama su sistema, kuri palaiko ámonës veiklà. Ið tokiø sistemø galime suþinoti apie verslo procesø valdymà, ámoniø iðtekliø planavimà, ryðiø su klientais valdymà, ámoniø santykiø valdymà, medþiagø reikalavimø planavimà ir tiekimo grandinës valdymà. Kompiuterinë sistema gali bûti labai sudëtinga, pvz., Oro uostø eismo apsaugos sistemø atveju arba bankø sistemø atveju arba susijusi su gamybos valdymu.

Informacinës sistemos sudëtingumo nustatymas yra elementø, kuriuos sistema jungia, ir funkcijø, kurias ji atlieka naudodama naudojamà programinæ árangà, skaièius. Informaciniø sistemø kûrimà atlieka specializuoti inþinieriai. Jø áveikimo procesas yra ypaè sudëtinga, todël tikriausiai reikia daugelio specialistø ir daugelio pinigø. Kompiuterinës sistemos projektavimas yra labiau apsunkintas, nes didelë nesëkmës rizika yra susijusi su jo parengimo kursais ir trukme. Vis dar galima atskleisti, kad jos atsisiuntimo metu rinkoje atsiras kitokia, konkurencinga sistema. Kuriant informacines sistemas naudojamas gamybos proceso vertinimo modulis, suprantamas kaip CMM - pajëgumø brandos modelis. Dël sudëtingo vertinimo proceso ðis modulis ávertina praktikà, naudojamà organizmo darbe, ir suteikia jai vertinimo, susijusio su jos veiklos disciplina. Reitingas yra penkiø skaliø ir kuo tobulesnis, tuo palankesnë sëkmës rizika. Kompiuterinës sistemos yra svarbios, kad duomenys bûtø derinami sujungiant su jais susijusiø temø rinkiná ir naudojant kompiuterines technikas. Kompiuteriniø sistemø elementai yra kompiuterinë áranga, programinë áranga, þmonës, procedûros ir þiniø bazës. Informaciniø sistemø aparatinës árangos komponentas sudarytas ið duomenø rinkimo priemoniø, ryðiø tarp ðiø árankiø, darbuotojø ir kompiuteriø, jutikliø, pavarø ir naujø.