It bendrove yory

Long&Strong Long&Strong - Prorusinė varpos stiprinimo sistema, kad ji būtų dar ilgesnė ir storesnė!

„Comarch“ yra pasaulinis prekës þenklas, siûlantis optimalius verslo sprendimus beveik visoms visø dydþiø parduotuvëms. Ámonë specializuojasi kompiuteriø programinëje árangoje, kuri, nepaisant aukðèiausios kokybës, visada yra tobulinama ir pritaikyta labiausiai norinèiø klientø poreikiams. Sprendimø naujoviðkumas ir nuolatinis jø pasirinkimo rezultatø iðplëtimas yra visiðkai pirmaujanèios „Comarch“ prekës þenklo savybës.

„Comarch“ partneriai yra ágalioti programø platintojai arba kompanijos informaciniø technologijø srityje, daþniausiai pasiekiant uþsakomøjø paslaugø vertæ. Ir jei mes dirbame vidutinio dydþio ámonëje, mes taip pat nesame artimiausi IT departamento iðtekliai, reikëtø pasikonsultuoti su vieno ið IT kompanijø atstovais, bendradarbiaujanèiais su „Comarch“ prekës þenklu. Gerai þinomos ámonës dëka naujausi programinës árangos sprendimai ámonei bus profesionaliai ágyvendinami. Tokia programinë áranga, kuri, þinoma, skirta ávairiems pavadinimams ir palaikanti ávairià veiklà, yra labai naujausia ir taip pat sukelia daug verslo valdymo.

Jei planuojame artimiausioje ámonëje pateikti daugiau novatoriðkø IT sprendimø, kurie naudos ið ámonës veiklos efektyvumo didinimo, pagalvokite apie naujos programinës árangos diegimà vieningai su Comarch platintojø gërimu. Kiekviena ámonës programinës árangos skyriaus naujovë turi bûti ne atsitiktinis sprendimas, kurá lemia faktiniai poreikiø pokyèiai ir energijos ávedimas á ámonës verslà. Jis vis dar turi bûti tvirtas ir turi bûti sudarytas ið naujø þiniø tipø, kurie naudojo „Comarch“ programinæ árangà ðalia ir gerai veikë pagal jø sàlygas. Ið arti „Comarch“ stengiasi pradëti gaminius, kurie geriausiai atitinka jûsø poreikius.