Hrubieszow arangos nuoma

„BagProject“ yra elektroninës prekybos parduotuvë, kurioje siûlomi transporto veþimëliai, rinkos stalai, kelionës lagaminai, pirkiniø krepðiai, kuprinës ir ratai. Visi parduodami produktai yra pagaminti ið ádomiausiø þaliavø. Jø paslaugos yra atviros ir patogios. Ámonë gali bûti profesionaliø profesionalø komanda. Jø dëka planuojami parduoti produktai suþavëjo modernumu ir sveikais naudojimo patogumais. Siûlomiems veþimëliams, lagaminams ar stalams bûdingas puikus patvarumas. Jei uþsakymai virðija 200 PLN, transportas yra nemokamas. Mokant pervedimu, kaina yra 12 PLN, o mokestis - 13 PLN. Bet prieðtaravimai iðnyksta darbuotojø. Galite skambinti nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 9 iki 16. Bendrovë turi nesudëtingà paieðkos sistemà. Tiesiog nurodykite medþiagos tipà. Parduotuvës galimybë yra, pavyzdþiui, prekiø veþimëlis. Neprilygstama transportuoti didelius krovinius, sverianèius iki keliø deðimèiø kilogramø. Já naudoja individualûs klientai, turistai ar ámonës. „BagProject“ taip pat parduoda tvirtas baziniø lenteliø parduoti parduodamas medþiagas. Neðiojami, lengvai surenkami daugelá metø. Didelio dydþio, spalvoto arba supjaustyto didelio vertës kelioniø krepðeliø pasiûlymas. Iki paskutiniø pateikiami keliø spalvø pirkiniø krepðiai kartu su prekybos automobiliais. Puikus pasirinkimas þavingø modeliø ir spalvø. „BagProject“ taip pat parduoda kietas sportines kuprines didelëms kelioniø kelionëms. Jie taip pat puikiai tinka greitoms kelionëms á centrus. „BagProject“ garantuoja individualø prisiriðimà prie visø suinteresuotø ir aukðto profesionalumo.

NeofossenNeofossen -

Patikrinkite:rankinis veþimëlis