Google vertejas

Tikriausiai labiausiai paplitusi klaidinga nuomonë dël vertëjo darbo yra ta, kad tariamai yra vertimas tarp dviejø kalbø, o tai verèia sklandþiai ir beveik automatiðkai versti. Deja, tikra padëtis yra prieðinga, o vertimo procedûra beveik visada yra neapibrëþta, kaip daþnai atsitiktinai sumaiðomi abiejø kalbø idiomai ir jø naudojimo bûdai. tikslià mokslinæ grupæ ir neteisingai manyti, kad yra tiesioginiø ryðiø tarp konkreèiø nuotaikø ir fraziø antrosiomis kalbomis. Papildomas nesusipratimas yra ástatymas, kad egzistuoja nepastovios vertimo formos, kurias galima dubliuoti, kaip ir kriptografijoje.

Vertëjo darbas yra ne tik neaiðkus kodavimas ir dekodavimas tarp ðaltiniø ir kalbø, iðlaikant þodynà kaip mokslinæ pagalbà, nes vertimø autoriaus darbas nëra panaðus á vertëjo darbà. Kartais dirbame su maðinø vertimais (dar vadinamais automatiniais arba kompiuteriniais vertimais, t. Y. Tekstais, kuriuos automatiðkai verèia kompiuterinë programa. Nors vertëjø technologija nuolat modernizuoja ir diegia naujoviðkus sprendimus, maðinø mokymas vis dar nëra pakankamas lygis. Nepaisant to, vis daþniau naudojama sudëtinga kompiuterizuota vertimo (CAT programinë áranga, kuri padeda vertëjams versti.

Nëra sunku rasti praktikus ilguose miestuose, pvz., Varðuvoje, nors dovanojimas yra sudëtinga pozicija, kuri norëtø, kad autorius iðverstø puikias þinias, didelá ásipareigojimà ir esminá pasirengimà. Taèiau tarp kalbø, kurioms verèiama, yra stilistiniø ir skyrybos skirtumø, o tai dar labiau apsunkina vertimo procedûrà. Tarp kalbos problemø, su kuriomis susiduria anglø kalbos vertëjas, yra vadinamojo „reiðkinio“ reiðkinys kalbø trukdþiai, t. y. be sàmonës derinant originalios ir paskutinës kalbos bruoþus, atrodo, panaðius simbolius (pvz., angliðkas bûdvardis apgailëtinas & nbsp; ne apgailëtinas, tik apgailëtinas. Kartais þodþiai, gauti ið turtingø kalbø, skamba beveik vienodai, o jø uþduotys pasireiðkia skirtingai, todël vertëjas turi bûti kvalifikuotas ne tik kalbiniu poþiûriu, bet ir kalbant apie konkreèios kalbos vartotojø kultûrinius pasiekimus.