Fiskalinis spausdintuvas

Finansø ministro 2008 m. Lapkrièio 28 d. Potvarkio mastu kiekvienas fiskalinis kasos aparatas ir fiskalinis spausdintuvas turi atlikti bûtinà techninæ apþiûrà kas dvejus metus. Kasos aparato savininkas, kuris nepildo ðios formos, baudþiamas. Pirma pasekmë yra mokesèiø inspekcijos reikalavimas gràþinti mokesèiø lengvatas ir ástatymines palûkanas, sukauptas nuo nusikaltimo padarymo dienos. Antroji bausmë yra mandatas, kuris gali bûti iki 500 zlotø. Verta pridurti, kad vartotojas yra kaltas dël perþiûros datos, todël jis turi prisiminti apie patikrinimo datà.Kà tikrina paslauga?

Na, pavadinimas „techninë apþvalga“ finansiniø fondø tekste yra keletas klaidinanèiø. Kodël? Kadangi patikrinimo metu tikrinami tik kasos elementai, kuriuos jie sako uþ apyvartos registravimà. Kariuomenë neieðko gedimø, galinèiø nukreipti viso kasos funkcionalumà, o að renkuosi, bet taip pat gana dël minëtø daliø, jø sudedamøjø daliø, kuriø veikimo sutrikimas galëtø bûti akcentuojamas netinkamu mokëtino mokesèio skaièiavimu.

Kokios yra kasos perþiûros iðlaidos?Norëdami perþiûrëti visà fiskaliná kasà, kartu su jûsø svetaine paprastai mokate nuo 100 iki 300 PLN.

Kiek laiko trunka ði perþiûra?Apþvalga praktikoje veikia maþdaug valandà, ne ilgiau kaip dvi valandas, taigi ji priklauso nuo techninës prieþiûros specialisto. Mes tikriausiai neturësime pinigø á tarnybà, o mes galime papraðyti, kad suaugusieji uþ ðià formà atvyktø á Lenkijos ámonæ, bet tai laikoma papildoma paslauga, o tai reiðkia, kad mokame papildomus mokesèius. Verta prisiminti, kad audità gali atlikti tik paslaugø skaitymui pristatytas techninës prieþiûros specialistas. Tada atsiranda tai, kad kiekvienas techniko atliktas veiksmas turi bûti pradëtas eksploatuoti. Ðie áraðai turi bûti áskaitomi, patvirtinti ámonës darbuotojo paraðu ir antspaudu.Labai svarbu prisiminti apie ðià procedûrà, nes bendrovës kainos nëra didelës, o techninë apþvalga trunka ilgai.