Fiskalinis kasos aparatas grudziadz

Dabar, ið pradþiø, turëtume aiðkiai parodyti, kad nepaisymas ir ypatingai nesilaikant privalomo mûsø fiskaliniø kasø perþiûros termino, bûtinai atsiranda sunkus vadinamojo atleidimo nuo (grynøjø pinigø pirkimo poreikis. Verta paminëti, kad paskutinës standartinës sankcijos yra taikomos tiems mokesèiø mokëtojams, kurie per trejus metus nuo registracijos atidarymo datos nepadarë, taèiau privalomuoju laikotarpiu, apie kasos aparato praneðimà privalomai techninei perþiûrai. Taip pat pasakykime taip, kad tokia perþiûra vykdoma tinkamai.

Be abejonës, privaloma kasos aparato perþiûra turëtø bûti atliekama ne reèiau kaip kas dvejus metus. Jis taip pat turëtø prisiminti, kà ðie du metai gerai ágyvendina. Dël tikslaus skaièiavimo, jûs turite imtis savo atskaitos taðko, tai yra diena, kurià ávyko fiskalinis vykdymas arba techninës apþiûros diena.

Taigi, mokesèiø mokëtojai, pirkdami pinigus, gali (ir netgi turëtø atsiþvelgti á perþiûros bûtinumo tekste dvejø metø laikotarpá nuo prietaiso fiskalizavimo momento. Þinoma, ðià fiskalizacijà atlieka specialistas, kuris specializuojasi paskutinëje tendencijoje. Savo ruoþtu pats fiskalizavimo procesas skaièiuojamas konkreèiame kasos fiskalinio modulio pradþioje.

Todël, prieð perkant kasos aparatà, verta gauti idëjà, arba artimiausiame centre galima gauti ágaliotà paslaugà, kurià galime padaryti ávesdami paieðkos variklá tinkamà slaptaþodá, pvz., „Kasos aparato paslauga“.

Privaloma kasos aparato perþiûra yra susijusi su keliais veiksmais. Pirmiausia karininkas atlieka auditus pagal tos kasos aparato antspaudø bûklæ. Patikrina jø sutikimà su áraðais, pateiktais paslaugø knygoje. Specialistas taip pat kontroliuoja bendrà kasos korpuso bûklæ. Vertina pagrindinæ plokðtæ, fiskalinæ atmintá ir fiskaliná modulá. Tuo paèiu metu jis taip pat iðbando þmogaus teisingumà. Be to, ji patikrina kasos programà ir ðios programos versijà tekste pagal áraðus - dar kartà - kasoje. Galiausiai, serviso inþinierius áteikia oficialø perþiûros rezultatà - su galimomis rekomendacijomis ir pastabomis - dël aptarnavimo darbø.Perþiûros kaina yra nuo ðimto iki dviejø ðimtø zlotø - uþ kai kuriuos pinigus.

Jei visa operacija bûtø vadinama technine perþiûra, gali bûti keletas apgaulingø. Kodël? Na, kadangi kontrolë tikrinama tik tose árenginio vietose, kurios tiesiogiai moka nieko naujo, pavyzdþiui, apyvartos áraðymà. Todël tai yra perþiûros planas.

Privaloma finansø ástaigos perþiûra yra dalykas, kurá jûs mokate atidþiai stebëti ir á kurá verta atkreipti ypatingà dëmesá.