Fiskaliniai kasos aparatai

Kasos aparatai yra reikalingi jaunoms ámonëms, kurios savo produktus iðleidþia individualiems klientams, áskaitant maþas parduotuves, þaliuosius, kioskus ir kt. Paprastai jie yra pigûs, patogûs ir funkcionalûs fiskaliniai kasos aparatai. Jø veikla pirmiausia yra sandorio registravimas ir gavimo patvirtinimas klientui kaip pirkimo patvirtinimas.

Tai garantuoja paprastà ámonës kontrolæ ir pajamø patikrinimà. Maþi fiskaliniai árenginiai paprastai neturi labai dideliø funkcijø, pavyzdþiui, sistemos kasos aparatø atveju, kuriuos galime ásigyti prekybos centruose. Taèiau daþniau kiti kasos aparatø metodai suteikia galimybæ atskirai prijungti brûkðninio kodo skaitytuvà arba mokëjimo korteliø terminalà.

Kasos aparato pasirinkimasPigûs kasos aparatai svyruoja nuo 500 PLN iki kai kuriø 1700 PLN. Rinkoje yra daug gamintojø, kurie siûlo labai didelá asortimentà. Verta prisiminti, kad renkantis kasos aparatà, atkreipkite dëmesá á garantijà ir paslaugà. Na, kaip kambarys, kuriame mes perkame fiskaliná árenginá ir teikiame paslaugà. Renkantis kasos aparatà, svarbu dirbti patogiai, ty kasoje turi bûti didelis spaudimas ir graþus apðvietimas. Net prieð pirkimà verta pabandyti, nes ji vadinama popierine juosta, nes ji tikriausiai visada uþsidaro per tam tikrà tinkamà laikà ir paprastai já reikia lengvai pakeisti.

Kokie reikalavimai turëtø atitikti?Kasos aparatas turëtø atlikti visus Finansø ministerijos reikalavimus ir naudoti papildomas funkcijas, pvz., Elgtis su kitomis valiutomis arba spausdinti aiðkius produktø pavadinimus. Þinoma, kasos aparatas, gavæs bet koká gavimà, turëtø atsisakyti ámonës mokesèiø identifikavimo numerio. Atsiþvelgdami á tai, kad esame Europos Sàjungoje, mûsø naujasis kasos aparatas taip pat turëtø bûti pasirengæs, taèiau klientas gali pasirinkti mokëti eurais, todël netgi pigûs maþi kasos aparatai daþnai nori rinkti eurus. Be to, tai labai svarbu, nes visuose elementuose Lenkija gali eiti á eurà. Be to, kasos aparatas turëtø bûti pritaikytas gaminti su vëlesniais prietaisais, pvz., Kodø skaitytuvu, kompiuteriu, papildomu ekranu, terminalu, grynøjø pinigø stalèiu arba ðiais svarstykliais.