Fiskalines pinigo kameros

Naudojant kasos aparatà, vykdomas ásipareigojimas apmokestinti pardavimus. Sprendimas naudojamas maþo lygio komercinëse ir aptarnavimo vietose, kur nereikia sandëlio valdymo. Naudodamiesi kasos aparatu galite spausdinti suvestines pardavimo ataskaitas ir iðsamias ataskaitas.

Kasos aparatai su elektronine kopija leidþia spausdinti ið atminties, áskaitant fiskaliniø kasdieniø ataskaitø ir visø áplaukø ar konkreèios dienos kopijø kopijos. Prieð pirkdami kasos aparatà, turime nustatyti, kad perspektyvoje nereikës sujungti kompiuterio kasoje. Tuomet sezone yra didelis kasos aparatas. Ne visi kasos aparatai gali dirbti su kompiuteriu, kodø skaitytuvu ar net stalèiu, todël prieð perkant kasos aparatà verta kreiptis á specialistus, norint pasirinkti tinkamà prietaisà. Fiskalinis kasos aparatas, skirtas & nbsp; gali bendradarbiauti su kitais prietaisais.

Vidutinio segmento kasos aparatai ir sistemos kasos aparatai gali bûti lengvai integruoti á kompiuterá, kuriame yra ásigyta prekybos programinë áranga. Pardavimas atliekamas naudojantis kasos aparatu, taèiau, norint atnaujinti kompiuterio atsargø lygá, pradeda skaityti pardavimà ið kasos. Taip pat su esamomis medþiagomis arba iðsaugotø kainø pasikeitimu. Pirma, ágyvendiname pardavimo katalogo pakeitimus, tada pristatome kasoje. Pardavimas tikrai gyvens perkeliamas kasoje, kai kompiuteris iðjungtas. Priklausomai nuo kasos aparato programinës árangos, gavimo patvirtinimas po to, kai gavimo ar didmeninio pristatymo yra pateikta. Ðiame sprendime visos prekës turi tiesioginæ vertæ sandëlyje, todël bazë ið tikrøjø yra didelë, siekiant paspartinti pardavimus, kasoje bûtina naudoti brûkðniniø kodø skaitytuvus, o taip pat kompiuterio planà, kuris palengvintø gaminiø patekimà á sandëlá. Visada prieð pasirenkant kasos aparatà ir programà, turëtumëte naudoti specialistø, kurie pasirinks reikiamà konfigûracijà, skaièiø.

Visose prekybos ámonëse áprastas kasos aparatas ir kompiuteris gali bûti keièiami naujoviðku sprendimu, pagrástu POS kompiuteriu su jutikliniu ekranu, kuris yra ákeltas komercinës programinës árangos. Kompiuteris turi eiti ðalia spausdintuvo, kad kasininkas neðiojo ekranà ir atspausdintø èeká.