Diuolaikines technologijos dalies ir jos sieno saugumui

Vakaruose daþnai ieðkoma ávairiø novatoriðkø, populiariø technologiniø sprendimø pramonei. Jos visø pirma didina darbo efektyvumà. Tai ypaè pasakytina apie naujesniø, greièiau veikianèiø maðinø ásigijimà, kuris yra gerokai geresnis uþ esamus, pasenusius árenginius, ir netgi daug kartø daugiau nei darbuotojas, kurá jis taip turëjo. Taèiau gamybos praktikos efektyvumo didinimas, jo pajamø padidëjimas ir produktø kokybës gerinimas nëra viskas.

Kiekviena gamykla yra daugelio þmoniø, kurie yra saugomi ástatymuose, darbo biuras. Be to, kad jie turi turëti turiná ir puikias socialines sàlygas savo funkcijoms, jie nori átraukti maksimalø garantuotà saugumà vykdydami savo kasdienes pareigas. Tai ne tik apie darbà su pavojingomis maðinomis, bet apie tai, kà mes neturime átakos, ir apie tai, kà negalite pamirðti. Taigi, pavyzdþiui, oro terðianèiø dulkiø paðalinimas ið þaliavø apdorojanèiø maðinø.Þinoma, yra dulkiø, kurios yra nedaug ar pavojingos sveikatai. Teoriðkai cheminiø medþiagø ar cheminiø medþiagø, esanèiø baudoje, dûmai yra pavojingesni nei akmens apdirbimo versle apdorotø smiltainio milteliø árodymai. Tai ið tikrøjø egzistuoja tik teoriðkai, nes net ir cheminës tarðos atveju, jø maþas kiekis gali sukelti matomus apsinuodijimo simptomus, dulkës ið mûsø paèiø medþiagø gali pakenkti sveikesniam skirtumui, ir didele dalimi jos veiks neigiamai arti kûno.Lenkija arba Lenkijos ámonës, kurios specializuojasi ekonominio dulkiø ðalinimo srityje, ðiuo metu yra sparèiai auganti pramonë. Tuo paèiu metu ámonës susiduria su meno kûrimo ir oro filtravimo sistemø gamybos interesais, kurias paslaugas ir vaisius naudoja. Negalima tikëtis, kad darbo inspekcija ar sanitarijos inspektorius parodys, kad mûsø namas neatitinka saugumo reikalavimø, taikomø vienai stotims, ir prisiima ásipareigojimà ádiegti dulkiø ðalinimo sistemà ir sankcijà. Uþsisakykime tai ðiandien, nes galø gale tai padarys katastrofiðkà - jei ne mums, moterims, kokios perspektyvos bus jø verslui. Nebegali paminëti tokiø dulkiø kenksmingumo darbuotojams, kurie per penkias dienas per savaitæ ákvepia kenksmingus terðalus 8 valandas.