Centrinis ventiliatorius 160 dulkio siurblys

Statant namà ar atliekant renovacijà, verta pasimëgauti ðiuolaikiniu dulkiø siurbliu. Vienas þmogus gali áveikti betoniná, gerà ir mandagø kelià á vakuumines patalpas. Centrinis dulkiø siurbimas neuþterðia namø aplinkos, o sistema nëra subtilus ir darbui imli. Kaip veikia centrinis dulkiø siurblys?

Visas árenginys pritaikytas: nuo centrinio asmens, pagal kurá jis sukuria variklá ir dulkiø konteinerá, ið siurbiamøjø vamzdþiø ir siurbiamøjø lizdø. Verta pradëti pristatymà ið siurbimo lizdo, kuris ájungia dulkiø siurblá. Prie siurbimo lizdo prijungta lanksti þarna, kuri nëra asketiðka ir yra apie 10 metrø (ilgis tikriausiai yra antras. Nuo dulkiø siurbimo centrø per siurbiamuosius vamzdþius, sumontuotus sienose, grindyse ar lubose, jis yra ámontuotas á centrinæ galvutæ, kurioje atsiþvelgiama á dulkiø konteinerá. Svarbaus árenginio veikimas nëra sudëtingas. Jis skaièiuojamas, kai rezervuaras iðtuðtinamas ið dulkiø, kuris vyksta 3–5 kartus per metus, atsiþvelgiant á sistemos veikimà, taip pat keièiant filtrus.

Kada yra geriausias sprendimas centriniam siurbimui?

Toks surinkimas geriausiai atliekamas statant namà. Nors galima ádiegti sistemà, jei reikia, net ir tada, kai yra naudojamas namas. Turëtø bûti atsiþvelgta á renovacijos poreiká. Centrinis dulkiø siurblys gali bûti árengtas atskirai. Siekiant sumaþinti vienkartines iðlaidas, visas surinkimas gali bûti panaudotas dviem etapais. Statant namà, galite árengti vamzdþius. Kitame posûkyje arba po konstrukcijos sumontuokite siurbimo lizdus ir centriná menà. Taèiau sëkmingas ágûdþiø trûkumas ar laiko stoka, profesionalas gali tai padaryti.

Ar verta investuoti á centriná dulkiø siurblá?

Vakuuminë ðildymo sistema yra praktiðkas sprendimas. Toks dulkiø siurblys yra kelis varginanèius dalykus, nes centrinis padalinys ágyvendinamas daug gyvenamøjø patalpø, kurios daro átakà dulkiø siurblio triukðmui. Negalima jausti dulkiø ore, nesukelkite dulkiø, nes dulkës ið karto iðeina pro namus. Be to, valymo priedas yra subtilus, nes jis yra pastatytas su lanksèia þarna ir antgaliu. Ðis dulkiø siurbimo metodas vis dar yra daug lengviau. Patogumas ir saugumas yra svarbus visiems, ypaè þmonëms, turintiems sveikatos problemø.