Centrinis legionieriaus dulkio siurblys

Negalima paslëpti, kad gydytojo darbas yra unikalus tarp labiausiai matomø profesijø. Kiekvienà dienà jie sprendþia apie sveikatà ir uþdirba tûkstanèius sveèiø, ir jie negali sau leisti padaryti klaidos, nes jis gali bûti mirtinas produktuose.

Kaip ir prieð kelerius metus, specialistai buvo bent jau tokie patys uþdaviniai: gydyti savo pacientus, tiesiog susilieèiant su ástatymo pakeitimais, jie susiduria su papildomomis pareigomis - turi kasos aparatà arba gerinti paciento kompiuteriø aptarnavimà. Ðiø pakeitimø tikslas yra ðiek tiek pagirtinas, nes jame pripaþástama uþduotis sumaþinti pilkàjà zonà ir ádiegti kompiuterizacijà á medicinà, kuri sukelia daugybæ pliusø. Taèiau, ypaè vyresnio amþiaus þmoniø gydytojams, tai yra átempti dalykai, kuriuos jie daþnai turi mokytis nuo nulio.

Gydytojo kasos aparatas yra didelë problema atskirai pradedant. Jie niekada nepateikë jiems tokios kameros, kad bûtø sukurta, o dabar jø tarnyba jiems tapo bûtinybe. Gydytojai, kurie valdo savo kabinetus, privalo turëti nuosavybæ ið fiskaliniø kasos aparatø, kitaip jie gali bûti pernelyg grieþtai nubausti. Ir vyresnio amþiaus vyrai ar þmonës, kuriems kyla sunkumø siunèiant SMS, tikrai ypaè gyvenimo pradþioje su tokiais pinigais susiduria su didelëmis baimëmis kartais pareikalauti paciento. Laimei, galite uþsiregistruoti trumpiems kursams, kurie pasiruoðia tvarkyti kasos aparatus. Medicinos pramonei renkamas maþas kasos aparatas. Jis yra tinkamas, mobilus ir populiarus.

Kitas dalykas yra pacientø aptarnavimas kompiuteriu. Vis daugiau centrø naudojama programinë áranga, á kurià gydytojai turi ávesti visà interviu su pacientu, jam paraðytus vaistus, ir tada jie vis tiek privalo spausdinti receptus ir iðimtis. Maþiems gydytojams tai nëra problema, nes jie yra susipaþinæ su kompiuteriais. Sunkesnë padëtis senajai kartai, kurià jis neturëjo statyti su kompiuteriu, ir staiga jie turi palaikyti pacientà. Nors sveikatos centrai ðiam lygiui teikia keletà dienø treniruoèiø, tai tikrai per maþai kompiuteriø be kompiuteriø. Praktika puikiai tinka ir po tam tikro momento gydytojai sprendþia ðià „juodàjà magijà“, bet ið pradþiø yra neaiðkiø situacijø.