Aukso kompiuterio programa

IT programos, skirtos ámonës veiklai, yra skirtos efektyviai padëti ámonei jos veiklai ir augimui. Árengtas pasirinktinø moduliø rinkinys, jie palengvina valdymà, áskaitant gerinant prieigà prie informacijos, tarnyba, praðydama jø nustatyti didelius ir silpnus ámoniø aspektus.

Po pirkimo klientas gauna standartinæ, universalià programinës árangos versijà. Norint gauti optimalø sistemos derinimà, reikia pritaikyti darbà prie individualios ámonës poreikiø.

CDN XL diegimas veda keliais etapais. Jø augimas átrauktas á konkreèios ámonës poreikius, todël pirmasis etapas - iðankstinio ágyvendinimo analizë - apima kliento problemø ir poreikiø ávedimà specializuotoje ágyvendinimo ámonëje. Ðiuo metu taip pat sprendþiama galutinës iðlaidos. Antras kartas - tai techninis árenginys su pradine programos konfigûracija, o jo testai ir darbuotojø mokymas. Ðis etapas visada atneða naujø þiniø, todël atsiþvelgia á laikà, reikalingà naujoms programinës árangos pataisoms taikyti.

Ðiame etape pradedamas gamybos versijos projektas su atliktais pataisymais, ávedamos pradinës prekiø bûklës, rangovai, mokëjimai ir apskaitos sàskaitos. Nuo to momento kliento darbuotojai jau dirba su naujausia programine áranga ir jiems visada reikalinga parama, nes pokyèiai visada sukelia kaþkà streso ir bûtinybës diegti naujas programinës árangos struktûras, kol butas tampa áprastiniu darbu ir viskas stabilizuojasi. Tai taip pat gali bûti ádiegta siekiant palengvinti darbà pagal individualius reikalavimus. Kita vertus, naujausi elementai naudojami saugumo politikai uþtikrinti, pavyzdþiui, ribojant atskirø naudotojø prieigà prie programinës árangos segmentø informacijos, galiausiai apribojant sukèiavimà.

CDN XL programø ágyvendinimas, prieðingai nei populiarios statybos, yra ámonës programø versijos visiðko derinimo procesas, nes jis vykdomas kaip ágyvendinimo sutarties dalis ir kainuoja sànaudos priklausomai nuo ágyvendinimo apimties.