Atsiskaitymas su mokeseio inspekcija nuomojantis buta

Kiekvienas mokesèiø mokëtojas, parduodantis prekes fiziniams asmenims, privalo registruoti apyvartà kasoje. Tai yra pratimas, leidþiantis taikyti atitinkamus atsiskaitymus su mokesèiø inspekcijomis. Ið ástatymo matyti, kad ástatymas yra nedviprasmiðkas.

Kà daryti su neteisingu kasos aparatu?

Bioveliss Tabs

Tokias formas verta pateikti vadinamøjø atsargø grynaisiais pinigais. Nuosavybës teisë nëra teisinis reikalavimas, todël kiekvienas investuotojas yra suinteresuotas ið anksto pagalvoti apie toká iðvykimà. Tai puikiai atitinka antros rûðies avarines situacijas, kurioms reikalingas tinkamas árangos remontas. PVM ástatyme aiðkiai nustatyta, kad jei neámanoma áraðyti apyvartos naudojant rezerviná kasininkà, mokesèiø mokëtojas turëtø nutraukti pardavimà. Rezervinis fondas gali apsaugoti nuo nereikalingø ir nenuspëjamø veiksmø sustabdymo. Verta prisiminti, kad turtà ið rezervø kasos turëtø bûti praneðta mokesèiø inspekcijai, nurodant árangos gedimà ir keitimàsi duomenimis ant pakaitinio prietaiso.

Deja, kai ávyko daug, kasos aparato trûkumas paskutinëje atsargø sumoje yra taikomas ir reikia nutraukti pardavimà. Po to neámanoma uþbaigti pardavimo, ir tokie veiksmai yra neteisëti ir gali bûti derinami su didelës finansinës naðtos padariniais. Nepamirðkite situacijos, kai pirkëjas papraðys gauti tinkamà gavimà.

Turëtø bûti kuo greièiau praneðta apie remonto paslaugø teikëjo ir paðto mokesèiø spausdintuvø, taip pat mokesèiø institucijø nesëkmæ dël prekybos áraðø spragø taisant prietaisà, taip pat ir klientams, turintiems prekybos atotrûká.

Tik sëkmingai parduodant internetà verslininkas neprivalo nutraukti savo veiklos, taèiau jis nori atlikti keletà sàlygø - saugomi áraðai turi bûti aiðkiai laikomi, nes medþiaga buvo laikoma mokëjimu; mokëjimas atliekamas elektroniniu paðtu arba paðtu. Ðioje formoje pardavëjas - mokesèiø mokëtojas bus puikus iki paskutinës, á kurià bus átraukta PVM sàskaita faktûra.