Apatinio trikotatho mados dou

Man Pride

Praëjusá ðeðtadiená buvo parodyta naujausios vietinës aprangos gamintojo kolekcijos paroda. Renginys pritraukë daug þiûrovø, kurie norëjo patikrinti, kà dizaineriai pasirengæ sezonui. Tarp auditorijos galëtume suprasti net keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Rafinuotas ekranas buvo maþiausiame komponente, o visa vyko be jokiø kliûèiø. Katës viduje galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jiems ágyvendinti buvo naudojami visiðkai þinomi ir erdvûs aukðtos spalvos audiniai, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø þurnalistams patiko labiausiai erdvûs, spalvingi „maxi“ sijonai ið viso gatavo nërimo. Be jø, jie taip pat buvo malonûs su nëriniais, romantiðkomis suknelëmis ir palaidinukais su pûkais ir siuvinëtais bikini. Dël paprastø drabuþiø, dizaineriai pasiûlë moterims, be kita ko, pintiems skrybëlëms su dideliais þiedais, dekoruotomis nëriniais ir spalvingomis gëlëmis.Po parodos buvo surengtas graþus vestuviø kûrinys, skirtas ypaè ðiai ceremonijai. Suknelë buvo parduota asmeniui, kuris norëtø likti anonimiðkas. Be to, buvo iðpirkti keli naujausios kolekcijos drabuþiai. Pajamos, gautos ið einamøjø pardavimø, bus skirtos jûsø naðlaièiui. Pabrëþtina, kad bendrovë noriai remia ávairius labdaros ir gerus veiksmus. Jos savininkas pakartotinai gràþino savo produktus aukcionams ir kaip aukciono medþiaga netgi buvo nuolat lankoma ið gamyklø.Bendrovës atstovas spaudai sakë, kad naujausia kolekcija prisijungs prie parduotuviø jau geguþës pradþioje. Be to, jis paskelbë, kad bendrovë svarsto galimybæ atidaryti internetiná verslà, kuriame bûtø nuspræsta priimti kitas kolekcijas nei stacionariuose prekybos centruose.Mûsø paèiø drabuþiø kompanija yra viena garsiausiø drabuþiø gamintojø. Dideliame pasaulyje yra keletas gamyklø. Jame dirba keli tûkstanèiai þmoniø, áskaitant daugumà geriausiø siuvëjø, siuvëjø ir dizaineriø. Dabar ir dabar ðis prekës þenklas sudaro kolekcijas sàjungose su iðskirtiniais Lenkijos dizaineriais. Ðiose kolekcijose yra tokia didelë sëkmë, kad prieð steigiant parduotuvæ, tie, kurie nori ásikurti ilgoje eilëje, jau yra kitoje eilëje. Ðios dienos iðnyksta.Dabartinës ámonës medþiagos daugelá metø yra labai rekomenduojamos tarp vartotojø, taip pat ir regione, kada ir uþsienyje. Raðydama apie jà, ji nenurodo gautø apdovanojimø, kuriuos jie naudoja, kad poveikis yra aukðèiausios klasës.

Þr. Mûsø parduotuvæ: vienkartinë aprangos vaistinë