Apareigojimas naudoti kasa parduodant padtu

Dabar ðalyje yra tokiø nuostatø, kad net kirpëjas, stomatologas ar kosmetologas turi bûti kasos aparatas. Nëra jokios prasmës, tai yra, ðie receptai yra draugiðki ar ne, jums reikia nusipirkti toká prietaisà. Prieðingu atveju atsiranda nemaloniø pasekmiø, susijusiø su baudø statyba ar didesniu mokesèiu. Kiekvienas verslininkas turëtø sumokëti sumà. O kas bus tinkamas antros rûðies verslininkø kasos aparatas?

Vieno banko kasaDaþniausiai ðiuo metu rinkoje esantis grynøjø pinigø bûdas yra vieno sëdynës kasa. Tokie prietaisai yra linkæ bendradarbiauti su ávairiais árenginiais, tarp kompiuteriø, kurie nëra suderinami su skale, kompiuteriu ar paèiu kodø skaitytuvu. Deja, norint gauti pajamas ið paskutinio árangos standarto, naudingas kiekvienam kasos aparatui skirtas kasos aparatas. Taigi praeis nedaug laiko, kai nauji dizainai ir organizacijos ið maþiau patraukliø baldø gamintojø galës bendradarbiauti su savo paèiø. Verta apsvarstyti, ar mums tikrai reikia tokiø pasiûlymø - tinkamas kasos aparatas taip pat veikia be jø, ir, þinoma, kainuoja maþiau.

ðaltinis:

Neðiojami kasos aparataiKitas kasos tipas yra neðiojami kasos aparatai. Jø didþiausia vertë neabejotinai yra gebëjimas laisvai atneðti butà. Toká judumà vertins taksi vairuotojai, kurie taip pat turi naudoti kasos aparatus. Dël jø individualaus naudojimo ðios priemonës yra sukurtos tam, kad galëtø eiti beveik bet kokiomis sàlygomis. Aukðtos arba þemos temperatûros, daug didelë drëgmë - ðiuo metu turi bûti tvarkomi visi neðiojamieji kasos aparatai. Daþniausiai jie dedami ant gumos ar silikono, kuris apsaugo nuo nepageidaujamo vidaus sistemø uþtvindymo. Ðarvuotas dizainas ðiek tiek sumaþina naudojimo kokybæ, taèiau tai yra tik nedidelis trûkumas, atsiþvelgiant á platø neðiojamà naudojimà.

Didelës prekybos vietosVisoms komercinëms ámonëms, kuriø dienos apyvarta yra labai didelë, anksèiau minëtø sprendimø nepakanka. Ðtai kodël atsirado sisteminiø kasø. Jie galioja su kompiuteriu ir kitomis metodo valiutomis. Be to, jie palaiko iðorinius árenginius be jokiø problemø. Naujausi rinkai atviri modeliai yra kompiuteriniai kasos aparatai. Tai yra kompiuterio ir finansinio spausdintuvo derinys. Daþniausiai jie matomi prekybos centruose, o jø funkcionalumas priklauso nuo naudojamos kasos programos.Kiekvienam verslininkui tinkamas kasos aparatas turës kaþkà kito, taigi jis nesutiks, kad pamatytø, kuris ið jø yra ðvariausias.