Akademijos fitneso bendrovio programa

CDN Klasyka programa yra ne tik nuoseklus, bet ir visas pasiûlymas, skirtas tiek vidutinëms, tiek maþosioms ámonëms, veikianèioms gamybos, aptarnavimo ir komercinëse dalyse.

Visas CDN paketo organizmas pateikiamas trijø tipø programose. Tai svarbu kaip saugojimo ir sàskaitø faktûrø iðraðymo planas, kuriame galima rasti „Firma ++“, „Sàskaitos“. Antra, yra finansø ir apskaitos sistema, áskaitant mokesèiø knygà ir prekybos knygà. Treèia, yra personalo ir darbo uþmokesèio planas, kuriame galite rasti „Payroll Plus“, „Payroll“ ir „HR“.1 Bendrovë ++, sàskaitos faktûros - tai programos, turinèios daug funkcijø, kurios palengvina sklandø ir tvirtà verslo ir paslaugø procesø aptarnavimà biure.2 Mokesèiø knyga, prekybos knyga - tai projektai, kurie þymiai supaprastina darbà be reikðmës priimant ekonominiø ávykiø áraðymo bûdà. Jie gerina apskaitos skyriaus darbà.3 „Payroll Plus“, „Payroll“ ir „HR“ yra idëjos, kurios labai palengvina visus sprendimø priëmimo procesus, kylanèius dël tolimø valdymo stiliø, remiantis visuomet naujais duomenimis, gautais organizmo bazëje.Ið pirmiau minëtø programø klasës kiekvienas vaikinas gali pasirinkti savo biurui gerus produktus ir juos pritaikyti.Visas CDN klasikinis paketas yra pajëgus ir lankstus. Idëjos yra firminës kompiuterinës sistemos, skirtos paslaugø ámonëms. Jie eina vietoj MS-DOS. Kaip galima naudoti darbo metodà taip pat „Windows 95“, „Microsoft Windows 98“, „Windows NT 4“, „Windows 2000“, „Windows Me“, „Windows XP“. Jie yra judrûs ir patvarûs, o visas planas yra teisingas. Tai ne tik geriausias, bet ir populiariausias verslininkø paketas.Todël patikimas viso „Comarch ERP Klasyka“ organizmo pranaðumas yra tai, kad jis yra sukurtas bûsimiems PVM ir bet kokiø kitø mûsø teisës aktø pakeitimams, atsiþvelgiant á vëlesná, brangesná. Programa nepriekaiðtingai skaièiuoja mokesèius ir kruopðèiai saugo áraðus. Klientai, kurie aptariamàjá paketà turi tik teigiamu reþimu, su juo suþino. Ðios programos nuolat atnaujinamos daugiau nei dvideðimt metø, todël jos ágijo daug partneriø ir naudotojø, kurie juos palieka.